Вісник НАН України. 2020. № 9. С. 41-65
https://doi.org/10.15407/visn2020.09.041

Стойко Степан Михайлович —
доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту екології Карпат НАН України, професор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС України

БІОСФЕРА ЯК ГЛОБАЛЬНА ЕКОСИСТЕМА ТА ВПЛИВ ТЕХНОСФЕРИ НА ЇЇ БАЛАНС

У статті проаналізовано наукові праці В.І. Вернадського та інших вчених стосовно біосфери як самовпорядкованої, саморегульованої, самовідновної глобальної системи. Зазначено, що біосферна оболонка простягається від глибини 11 033 м у Тихому океані до озонового екрану в атмосфері на висоті 10 000 м. Показано функціональну єдність біосфери з її компонентами (блоками) — літосферою, гідросферою, педосферою, атмосферою, біотосферою. Визначено незворотні екологічні процеси — потепління клімату, руйнування озоносфери, збіднення біологічного, екосистемного різноманіття, які дестабілізують біосферу. Підкреслено поліфункціональне значення лісів та обґрунтовано потребу збільшення лісистості у малозалісненій Україні. Наголошено, що глобальне потепління клімату впливатиме на сільськогосподарську, лісогосподарську, водогосподарську інфраструктуру. Рекомендовано запровадити на теренах України моніторинг наслідків кліматичних змін та започаткувати відповідну державну програму ведення господарства в зазначених галузях.
Ключові слова: біосфера, техносфера, техногенний вік, біорізноманіття, антропоген.

Повний текст (PDF)