Вісник НАН України. 2019. № 8.

70-річчя члена-кореспондента НАН України Л.І. ШЕВЧЕНКО

Доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАН України Лариса Іванівна Шевченко народилася 10 серпня 1949 р. У 1972 р. закінчила філологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1997 р. — завідувач кафедри історії української мови (з 2009 р. — історії та стилістики української мови, з 2016 р. — стилістики та мовної комунікації) Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Л.І. Шевченко — автор теорії інтелектуальної еволюції української літературної мови, відомий в Україні та за кордоном лексикограф. Під її керівництвом підготовлено понад 30 лексикографічних праць, серед яких перекладні словники, словники іншомовних слів, галузеві термінологічні словники, словники дискурсивного типу тощо. В рамках авторського проекту «Ідеї, постаті, тексти в українській культурі» за її науковою редакцією опубліковано такі праці, як «Англо-український словник міжнародного, порівняльного і європейського права» (2009), «Англо-український та українсько-англійський юридичний словник» (2010), «Медіалінгвістика: словник термінів і понять» (2013), «Юрислінгвістика: словник термінів і понять» (2015), «Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа» (2018) та ін.

Л.І. Шевченко — автор понад 250 наукових праць з теорії та філософії мови, історії літературної мови, слов’янського мовознавства, термінознавства, функціональної стилістики, медіа- та юрислінгвістики, лексикографії. Вона є членом спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України та Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка. Під її керівництвом було захищено докторську та 11 кандидатських дисертацій.

Л.І. Шевченко — відомий мовознавець слов’янського світу: заступник голови Українського комітету славістів; член стилістичної та медіалінгвістичної комісій при Міжнародному комітеті славістів; головний редактор міжнародного збірника наукових праць «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика».

Повний текст