Вісник НАН України. 2018. № 2. С.127

70-річчя члена-кореспондента НАН України Л.Ф. СУХОДУБА

Відомий учений у галузі молекулярної біофізики, молекулярної фізики та біомедичної інженерії, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Леонід Федорович Суходуб народився 16 лютого 1948 р. У 1971 р. закінчив Харківський політехнічний інститут. У 1972–1989 рр. працював у Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, пройшовши шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача відділу. У 1989–2012 рр. – заступник директора Інституту прикладної фізики НАН України. З 2012 р. – завідувач кафедри біофізики, біохімії, фармакології та бімолекулярної інженерії Сумського державного університету.

У своїй науковій роботіЛ.Ф. Суходуб застосовує новітні методики експериментальної фізики, зокрема мас-спектрометрії, та біофізики для дослідження міжмолекулярних взаємодій, що забезпечують функціонування біополімерів та біоматеріалів у клітині. Він є автором двох нових експериментальних фізичних методик – температурно залежної польової мас-спектрометрії та низькотемпературного кварцового резонатора, за допомогою яких вперше у світі було вивчено енергетику утворення біологічних комплексів у вакуумі, що моделюють структурні блоки ДНК, РНК та їх іонно-гідратне оточення. Протягом останніх років Л.Ф. Суходуб започаткував ще один науковий напрям – синтез і вивчення структури та складу нових наноструктурованих біоматеріалів на основі фосфатів кальцію та природних біополімерів, що дає змогу отримати більше даних про особливості мінералізації в нормі і патології живих тканин для ефективного впливу на ці процеси. Ці дослідження були розпочаті спільно з ученими Мюнстерського університету та Центру біоматеріалів Дрезденського технічного університету (Німеччина) і наразі успішно продовжуються в лабораторії «Біонанокомпозит» Сумського держуніверситету.

Л.Ф. Суходуб є автором і співавтором 4 монографій, 12 патентів і більш ніж 200 наукових статей та оглядів. Під його керівництвом захищено 15 кандидатських дисертацій, на цей час він є керівником 2 аспірантів і здобувачів.

Повний текст