Вісник НАН України. 2017. № 4. С. 106

70-річчя члена-кореспондента НАН України М.М. СУЛИМИ

Доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Микола Матвійович Сулима народився 26 квітня 1947 р. Закінчив філологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1979 р. працює в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, з 1999 р. – на посаді заступника директора з наукової роботи.

Сфера наукових інтересів М.М. Сулими дуже широка: від першовитоків української літератури до найновіших творів сучасних вітчизняних та зарубіжних авторів. Значним є його внесок у дослідження питань версифікації, розвитку віршованої та драматичної літератури епохи бароко, загальних тенденцій розвитку української літератури від ХІХ до початку ХХІ ст., діяльності літературних організацій 1920-х рр., футуризму як особливого феномену в нашій культурі. У своїй фундаментальній праці «Українська драматургія ХVІІ–ХVІІІ ст.» (2005) він всеохопно і по-новому представив шкільну драму цього періоду: розглянув сюжетний репертуар, відтворив взаємодію сцени і залу, реконструював акторську гру та образ тогочасного глядача. Свої наукові ідеї М.М. Сулима розвинув також у монографіях та збірниках «Українське віршування кінця ХVІ – початку ХVІІ ст.» (1985), «Грѣхи розмаитіи (Єпитимійні справи ХVІІ–ХVІІІ ст.)» (2005), «Книжиця у семи розділах» (2006). Микола Матвійович упорядкував збірники «Український футуризм. Вибрані сторінки» (1996), «На горах Киевских» (2010) та «Жемчужина причудливой формы» (2011), у яких представлено вершинні здобутки української літератури різних епох. Він є автором та співредактором перших двох томів нової академічної «Історії української літератури» у 12 томах.

Микола Матвійович має вагомий доробок і в царині освіти. Він є співавтором програми з української літератури для середньої школи, підручників з української літератури для 8, 9 й 11 класів, хрестоматії «Давня українська література» у кількох виданнях. Як науковий керівник працює з аспірантами та докторантами, є членом спецради Інституту літератури із захисту докторських дисертацій, багато років був членом і головою Експертної ради ВАК України.

Повний текст