Вісник НАН України. 2017. № 4. С. 104

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. УВАРОВА

Відомий учений у галузі фізики та хімії твердого тіла, доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії України, член-кореспондент НАН України Віктор Миколайович Уваров народився 14 квітня 1947 р. У 1970 р. закінчив Ростовський державний університет. З 1979 р. працює в Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, пройшовши шлях від молодшого наукового співробітника до заступника директора.

Наукова діяльність В.М. Уварова пов’язана з розробленням, розвитком і впровадженням у практику наукових досліджень комплексного підходу до вивчення будови та властивостей речовин, заснованого на спільному використанні можливостей рентгенівської, фотоелектронної, месбауерівcької, ЕПР, оптичної спектроскопії та методів обчислювальної фізики. Було вивчено різноманітні за складом, структурою, характером атомного впорядкування сплави та їхні тонкі плівки, інтерметаліди, шаруваті дихалькогеніди і сполуки графіту перехідних металів, серію координаційних сполук 3d-металів, високотемпературні металоксидні надпровідники, оксиди перехідних металів, у тому числі такі, що демонструють фазовий перехід метал–ізолятор. Упродовж багатьох років Віктор Миколайович займається створенням і дослідженням будови та властивостей нанорозмірних систем: кластерних, ультрадисперсних металевих, металоксидних і вуглецевих, шаруватих атомних утворень.

В.М. Уваров – автор понад 200 публікацій, зокрема монографії, 5 оглядів, 13 патентів; науковий керівник 7 кандидатських дисертацій. Він є одним з творців державної та цільової академічної програм розвитку нанотехнологій в Україні, співзасновником збірника «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології». Віктор Миколайович очолює секцію «Фізика наноструктурних систем» міжвідомчої наукової ради при Президії НАН України з проблеми «Фізика твердого тіла», входить до складу секції Науково-технічної ради МОН України, є членом Комісії з відбору робіт НАН України на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

Повний текст