70-річчя члена -кореспондента НАН України В . Ю. СЛЮСАРЧУКА

24 вересня 2016 р. виповнилося 70 рокiв вiдомому українському математику, доктору фізико-математичних наук, професору, лауреату Державної премiї України в галузi науки i технiки члену-кореспонденту Нацiональної академiї наук України Василю Юхимовичу Слюсарчуку. У 1970 р. В.Ю. Слюсарчук закінчив Чернiвецький національний унiверситет iмені Юрія Федьковича. З 1977 р. працює в Нацiональному унiверситеті водного господарства та природокористування (м. Рівне), нині — професор кафедри вищої математики. В.Ю. Слюсарчук — фахiвець у галузi диференцiальних, рiзницевих, функцiонально-диференцiальних рiвнянь та функцiо нального аналiзу. Він спростував гiпотезу Любича про диференцiйовне вiдображення, показав щiльнiсть множини нерозв’язних задач Кошi у просторi всiх задач Кошi у випадку нескiнченновимiрного банахового простору та щiльнiсть множини задач Кошi з неєдиними розв’язками у множинi всiх задач Кошi у випадку банахового простору довiльної розмiрностi. Отримав загальнi результати про збiжнiсть числових рядiв, окремими випадками яких є вiдповiднi результати Лейбнiца, Д’Аламбера, Гаусса, Кошi, Абеля, Дiрiхле, Куммера, Єрмакова та iнших математиків Одержав диференцiальну ознаку збiж- ностi числових рядiв та нову iнтегральну ознаку збiжностi рядiв. Увiв поняття iстотно нестiйких розв’язкiв еволюцiйних рiвнянь i дослiдив рiвняння з iстотно нестiйкими розв’язками, одержав новi теореми про стiйкiсть i нестiйкiсть за лiнiйним наближенням розв’язкiв еволюцiйних рiвнянь. Встановив не- об хiднi й достатнi умови оборотностi лiнiйних неавтономних снеперервних функцiонально-диференцiальних операторiв, необхiднi й достатнi умови абсолютної стiйкостi динамiчних систем з пiслядiєю; знайшов новi умови iснування майже пе- рiодичних розв’язкiв нелiнiйних диференцiальних, рiз ни це вих, диференцiально-рiзницевих та функцiональних рiвнянь без використання H-класiв цих рiвнянь. Науковi результати В.Ю. Слюсарчука викладені у понад 370 наукових та навчально-методичних працях, серед яких 10 монографiй. 

Повний текст (PDF)