80-річчя члена-кореспондента НАН України А.П. ВЕЛИКОГО

Відомий фахівець у галузі математики та інформатики, доктор фізико-математичних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та премії ім. В.М. Глушкова НАН України, член-кореспондент НАН України Анатолій Павлович Великий народився 23 вересня 1936 р. у Києві. У 1959 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Упродовж 1959—1967 рр. — співробітник Київського інституту автоматики. З 1967 р. працював у Державному НДІ інформатизації та моделювання економіки; обііймав посади завідувача відділу (з 1971 р.) і директора Інституту (від 1995 р.). Основними напрямами наукової діяльності А.П. Великого є асимптотичний аналіз диференціально-різницевих рівнянь з малим параметром, обчислювальні алгоритми, обчислювальні методи для управління економічними процесами, розроблення економіко-математичних моделей, сучасні інформаційні технології та інформатизація органів державної влади Украї- ни. Він одержав нові результати в обчислювальній математиці, зокрема запропонував узагальнення відомих формул Фробеніуса щодо обернення блочних матриць, побудував відповідні паралельні алгоритми. Розробив нові ефективні алгоритми обернення матриць великої розмірності і матриць, збурених на спектрі. Разом з колегами запропонував підхід до побудови математичної моделі прогнозування третинної структури проеїнів, оснований на використанні апарату кватерніонів. Його реалізація в алгоритмі оптимізації мурашиними колоніями до- зволила звузити досліджувану множину розв’язків задачі, що зменшило час пошуку оптимальної структури протеїну. А.П. Великий розробив систему динамічних моделей між- галузевого балансу з виділенням фондоутворювальних і нефондоутворювальних галузей та явним врахуванням різних за величиною галузевих інвестиційних лагів. Він дослідив математичну природу цих моделей, з’ясував умови існування розв’язків, що відповідають економічному змісту. У складі на- укового колективу Анатолій Павлович виконав низку важли- вих робіт в інтересах економічної безпеки держави та захисту інформації в комп’ютерних мережах. 

Повний текст (PDF)