75-річчя члена-кореспондента НАН України В.Я. ГУТЛЯНСЬКОГО

15 липня виповнюється 75 років відомому математику, члену- кореспонденту НАН України Володимиру Яковичу Гутлян- ському. З 1967 р. він працює в Інституті прикладної математики і механіки НАН України. У 1967 р. захистив кандидатську, а в 1972 р. — докторську дисертації. Протягом 1984—2005 рр. очо- лював відділ рівнянь з частинними похідними. У 2005 р. йому присуджено премію ім. М.М. Крилова НАН України. У 2009 р. обрано членом-кореспондентом НАН України. З грудня 2014 по травень 2016 р. Володимир Якович виконував обов’язки дирек- тора Інституту, нині працює на посаді радника при дирекції. В.Я. Гутлянський — один з провідних учених у галузі комп- лексного аналізу. Його вагомим досягненням є розвиток мето- ду Льовнера—Куфарєва, методів площин і варіацій для кон- формних і квазіконформних відображень. На цій основі він отримав розв’язки загальної проблеми викривлення та обер- тання, задачі про радіус зоряності, точні двосторонні оцінки модуля та ін. Разом з учнями довів теореми існування узагаль- нених розв’язків крайових задач Діріхле, Неймана, Пуанкаре, Гільберта і Рімана для рівняння Бельтрамі та рівнянь матема- тичної фізики в анізотропних та неоднорідних середовищах. У серії робіт, написаних спільно зі знаними вченими із США, Фінляндії та Японії, подано точний розв’язок відомої пробле- ми обертання Ф. Джона для біліпшицевих і квазіконформних деформацій комплексної площини, а також встановлено теоре- му про диференційованість відображень, яка вміщує класич- ний результат Тейхмюллера—Віттіха—Бєлінського. З-під пера В.Я. Гутлянського вийшло близько 150 наукових праць і 4 мо- нографії, дві з яких опубліковано за кордоном Європейським математичним товариством і видавництвом Springer. Він був одним з ініціаторів заснування міжнародного журналу «Україн- ський математичний вісник». У започаткованому ним напрямі активно працюють його учні — 3 доктори і 10 кандидатів наук. Наукова громадськість, колеги та учні щиро вітають Воло- димира Яковича з ювілеєм, бажають йому доброго здоров’я, творчих успіхів, нових визначних досягнень, довгих і щасли- вих років життя. 

Повний текст (PDF)