Вісник НАН України. 2016. № 6. С. 62-70.
https://doi.org/10.15407/visn2016.06.062

ЧЕКМАН Іван Сергійович –
член-кореспондент НАН України та НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

ГОРЧАКОВА Надія Олександрівна –
доктор медичних наук, професор кафедри фармакології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця 

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМІВ ДІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

У механізмі інотропної дії серцевих глікозидів важливу роль відіграє комплексоутворення з іонами кальцію. У комплексоутворенні з іонами металів беруть участь глікон і аглікон. Молекула глікозиду зазнає конформаційних змін – стабілізується в цис-положенні. Властивість серцевих глікозидів утворювати бінарні та потрійні комплекси з кальцієм і фосфатидилхоліном зумовлює взаємодію кардіостероїдів з ліпідним компонентом біологічних мембран. Методом калориметрії встановлено, що кількість молекул води по-різному впливає на термодинамічні характеристики комплексоутворення з катіонами біометалів, що пов’язано з терапевтичними і токсичними ефектами кардіостероїдів.

Ключові слова: серцеві глікозиди, біометали, фосфатидилхолін, комплексоутворення, термодинамічні характеристики.