Вісник НАН України. 2016. № 4. С. 32-39.

 

ДЯЧУК Дмитро Дмитрович
доктор медичних наук, директор Державної наукової установи
«Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

ПРО СПІВПРАЦЮ УСТАНОВ НАН УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ УСТАНОВИ
«НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ» ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України
17 лютого 2016 року

У доповіді представлено першочергові завдання і напрями наукової діяльності Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, наведено найголовніші здобутки у сфері охорони здоров’я, розглянуто історію створення установи та етапи її становлення. Окреслено основні шляхи і перспективи подальшого розвитку співпраці з установами Національної академії наук України.

Шановний Борисе Євгеновичу!
Шановні члени Президії!

Передусім дозвольте подякувати за можливість виступити з доповіддю на засіданні Президії Національної академії наук України. Це велика честь для нашої молодої наукової установи і для мене особисто як її директора.

Інтерес до результатів досліджень наукових установ НАН України виник у нашого колективу вже давно. Він зумовлений насамперед пошуком новітніх технологій діагностики, лікування, профілактики захворювань та реабілітації наших пацієнтів, а також потребою у використанні вітчизняних технологій з метою здешевлення медичних послуг в умовах обмеженого фінансування через економічну кризу. Тому останніми роками ми часто зверталися до керівників академічних установ та окремих учених, і ця плідна наукова співпраця вже сьогодні дає свої плоди.

Дозвольте мені дуже коротко презентувати нашу установу – Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини.
Історія установи розпочалася у березні 1923 р., коли було створено комісію для лікування відповідальних працівників під дивною назвою «Комісія по ремонту партійних працівників». Згодом було організовано Лікувально-санаторне управління при Раді Міністрів УРСР, яке в 1953 р. перейменували на 4-те Управління Міністерства охорони здоров’я УРСР, до якого входила поліклініка № 1.

Відповідно до Указу Президента України від 25.09.2002 і розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 у січні 2003 р. поліклініку № 1 Державного лікувально-оздоровчого управління було передано у підпорядкування Державному управлінню справами (ДУС). У 2009 р. заклад було реорганізовано у Державну наукову установу «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами. Тобто як наукова установа Центр працює вже 6 років.

За новоствореною науковою установою було збережено функції закладу охорони здоров’я із закріпленим контингентом населення. На той час пацієнтам надавали переважно амбулаторно-поліклінічну допомогу. Ми почали активно впроваджувати стаціонарзамісні технології лікування, потім організували хірургічний стаціонар короткочасного перебування хворих, що дало змогу завдяки використанню малоінвазивних оперативних втручань істотно прискорити повернення пацієнтів до праці. Середня тривалість перебування хворих у стаціонарі становить 1,5 доби. Спектр стаціонарної допомоги останніми роками розширився: було відкрито терапевтичний стаціонар з інфарктними ліжками та дитячий стаціонар.

До роботи в Центрі вдалося залучити найкращих лікарів, справжніх ентузіастів своєї справи, переважна більшість яких має наукові ступені, досвід наукової і науково-педагогічної роботи. За короткий період відбулося становлення закладу як наукової установи з усіма належними атрибутами. Крім того, було започатковано післядипломну освіту медичних працівників, для чого створено освітні підрозділи. Отже, наша установа поєднує у своїй структурі всі три види медичної допомоги – первинну, вторинну і високоспеціалізовану, а також здійснює наукову і освітню діяльність.

На сьогодні клінічні підрозділи Центру забезпечують як амбулаторну, так і стаціонарну та екстрену медичну допомогу дорослому і дитячому населенню. Первинну медичну допомогу дорослим надають 6 лікарських амбулаторій, пункти охорони здоров’я та відділення профілактики з кабінетом щеплень; спеціалізовану – 16 відділень консультативно-діагностичного центру. Первинну та спеціалізовану медичну допомогу дітям надає дитячий консультативно-лікувальний центр. Стаціонарну допомогу організовано на базі терапевтичного стаціонару з інфарктними ліжками, хірургічного стаціонару, операційного відділення з рентгенхірургічним блоком, відділення анестезіології та інтенсивної терапії і дитячого стаціонару. Екстрену медичну допомогу дорослим і дітям надає станція швидкої медичної допомоги. Слід зазначити, що раніше в структурі Державного управління справами допомога дітям не надавалася. За останні п’ять років нам вдалося створити весь комплекс медичних послуг, яких на сьогодні потребує охорона дитинства.

Освітню діяльність забезпечує навчально-тренувальний центр, основним завданням якого є підвищення кваліфікації медичних працівників та осіб, які не мають медичної освіти, з невідкладної медичної допомоги в екстрених ситуаціях, та центр підвищення кваліфікації лікарів і молодших спеціалістів з медичною освітою, на базі якого здійснюється тематичне удосконалення і стажування лікарів, спеціалізація та підвищення кваліфікації молодших спеціалістів.

Наукова діяльність Центру зосереджена у трьох структурних підрозділах – науковий відділ внутрішньої медицини, науковий відділ малоінвазивної хірургії та науковий відділ організації медичної допомоги. Ці підрозділи здійснюють прикладні наукові дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини, розробляють і впроваджують нові методи профілактики, діагностики та лікування захворювань, реабілітації хворих, забезпечують науковий супровід медичної допомоги на рівні європейських стандартів; здійснюють наукове та методичне забезпечення профілактичних програм у сфері охорони здоров’я; проводять проспективний аналіз і прогнозування стану здоров’я прикріпленого контингенту населення та планують відповідні адекватні заходи.

Основними науковими напрямами установи є розроблення та удосконалення методів профілактики ускладнень артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби серця із супутніми захворюваннями внутрішніх органів; удосконалення малоінвазивних методів хірургічного лікування окремих захворювань судин, суглобів, внутрішніх та репродуктивних органів, черевної стінки, носоглотки, щитоподібної та прищитоподібних залоз, зокрема на основі нанобіосенсорних технологій; створення моделі організації багатофакторної профілактики та управління якістю медичної допомоги при окремих хронічних неінфекційних захворюваннях.

Виконання науково-дослідних робіт здійснюють 11 творчих наукових груп на чолі з відомими в Україні вченими, переважно докторами медичних наук.

За кадровим потенціалом Центр є одним з найпотужніших і висококваліфікованих закладів у медичній галузі України. Загальна чисельність працівників становить 1095 осіб, з яких наукових працівників – 66, лікарів – 325, середнього персоналу – 463 особи. Лікарі Центру надають консультації за 69 лікарськими спеціальностями; 88,8% лікарів і 95,3% молодших спеціалістів з медичною освітою мають вищу або першу кваліфікаційні категорії. Серед наукових працівників Центру 50 кандидатів і 19 докторів медичних наук, 10 з яких мають професорське звання. На сьогодні заплановано до захисту 6 докторських і 16 кандидатських дисертацій. У 2015 р. у Центрі відкрито аспірантуру, функціонують учена рада, науково-методична рада, медична рада, комісія з питань етики, експертна комісія та інші дорадчі і робочі органи. Чимало працівників мають почесні звання: 2 заслужених діячі науки і техніки України, 26 заслужених лікарів України, 8 заслужених працівників охорони здоров’я України. Повний текст