Вісник НАН України. 2015. № 1. С. 78-85. 

МАТС ЛАРССОН –
професор кафедри фізики Стокгольмського університету,
директор Університетського центру Альба Нова, член Шведської королівської академії наук,
обраний член Нобелівського комітету з фізики

ORGANISATION OF SCIENTIFIC WORKS IN SWEDEN 
(ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ШВЕЦІЇ)
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України
18 листопада 2015 року

У доповіді всесвітньо відомого вченого в галузі експериментальної молекулярної фізики та молекулярної спектроскопії  висвітлено питання організації та системи фінансування наукової діяльності у Швеції і розглянуто процедуру присудження Нобелівських премій.

The Royal Swedish Academy of Sciences (Academy) was founded in 1739 by six prominent Swedish scientists with the academies in England and France as model. The Academy was already from the beginning an independent organization with the task to promote science and strengthen its position in society. Until 2015, 2928 members have been elected, of which 1683 Swedish members and 1245 foreign members. A person must be nominated by a member of the Academy in order to be considered for election; applications are not possible and membership is for lifetime. The Academy only has full members.

Шведську королівську академію наук (далі – Академія) було засновано в 1739 р. шістьма видатними шведськими ученими за моделлю академій в Англії та Франції. Від самого початку Академія була незалежною організацією, і її основне завдання полягало у сприянні розвитку науки та зміцненні своїх позицій у суспільстві. Загалом до 2015 р. було обрано 2928 членів Академії, з яких 1683 – зі Швеції і 1245 – іноземні члени. Кандидатури для обрання можуть висувати тільки члени Академії; інших шляхів не передбачено. Членство в Академії є довічним. Академія складається лише з дійсних членів (члени-кореспонденти не обираються).

The Academy got exclusive right to produce and sell an almanac in Sweden in 1747, and this income provided the financial basis for the Academy until 1972, when the privilege was removed. From then on the Academy received a support from the Swedish government (today about 2.5 M€). This contribution is given without conditions, which means that the Academy is completely independent of the Swedish government. The Academy had several research institutes for many years, but it became impossible to provide funding for these institutes and most of them have been transferred to the government and integrated in the university system.

У 1747 р. Академія отримала ексклюзивне право на видавництво і продаж альманаху у Швеції, і дохід від цього становив фінансову основу Академії аж до 1972 р., коли цей привілей було скасовано. Відтоді Академія має безпосередню підтримку від шведського уряду (на сьогодні це близько 2,5 млн євро). Фінансування надається без жодних умов, тобто Академія є повністю незалежною від уряду Швеції інституцією. Упродовж багатьох років Академія мала кілька науково-дослідних інститутів, проте зараз виявилося неможливим забезпечити фінансування цих установ, тому більшість з них було передано у підпорядкування уряду й інтегровано в університетську систему. 

Повний текст (PDF)