Вісник НАН України. 2014. № 9. С. 103.

90-річчя академіка НАН України М.П. Щербака

Видатний учений у галузі петрології, мінералогії та ізотопної геохронології, двічі лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України академік НАН України Микола Петрович Щербак народився 16 вересня 1924 р. у с. Савинка Саратовської області. Після закінчення Донецького індустріального інституту працював у Північно-Східному геологічному управлінні Мінгео СРСР. У 1955–1969 рр. – в Інституті геологічних наук НАН України, де пройшов шлях від аспіранта до завідувача відділу. З 1969 р. Микола Петрович працює в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка (ІГМР) НАН України на посадах завідувача відділу (1969–1973), заступника директора (1973–1977), директора (1977–2008). Нині він радник при дирекції Інституту.

Поле наукової діяльності М.П. Щербака досить широке – геологія і петрологія докембрію; стратиграфія і геохронологія докембрійських утворень; ізотопна геохімія; епохи рудоутворення в докембрії; прогнозування родовищ корисних копалин. Він заснував єдину в Україні ізотопно-геохронологічну лабораторію з визначення віку гірських порід K-Ar, Rb-Sr, U-Pb та Sm-Nd методами, започаткував планомірні стратиграфічні й ізотопно-геохронологічні дослідження. Розробив хроностратиграфічну шкалу докембрію Українського щита, виділив перспективні металогенічні епохи на виявлення чорних, кольорових і благородних металів. Особливу увагу М.П. Щербак приділяє проблемам розширення мінерально-сировинної бази України, розробленню геохімічних і геохронологічних критеріїв прогнозування на її території родовищ рудних і нерудних корисних копалин.

Очолюючи протягом 31 року ІГМР НАН України, Микола Петрович успішно розвивав петролого-геохімічний, рудно-металогенічний і мінералогічний напрями. Наукову тематику інституту було спрямовано на вирішення проблеми еволюції ендогенних процесів у докембрії і дослідження перспектив рудоносності Українського щита.