Вісник НАН України. 2014. № 11. С. 92.

60-річчя члена-кореспондента НАН України Р.М. КУШНІРА

Відомий український учений у галузі математичних проблем механіки, математичного моделювання взаємозв’язаних процесів різної фізичної природи і прикладної математики, доктор фізико-математичних наук (2000), професор (2006), член-кореспондент НАН України (2009), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011) Роман Михайлович Кушнір народився 1 листопада 1954 р. в с. Острів на Львівщині. Після закінчення факультету автоматики Львівського політехнічного інституту (1976) навчався в аспірантурі при Львівському філіалі математичної фізики Інституту математики АН України (нині – Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача), після закінчення якої з 1979 р. постійно працює в цьому Інституті. Тут він пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача відділу термомеханіки (з 2001 р.) і директора (з 2003 р.).

Наукова діяльність Р.М. Кушніра спрямована на вивчення термонапруженого стану структурно неоднорідних тіл. Зокрема, він розробив метод узагальнених задач спряження для математичного моделювання, визначення і дослідження напружено-деформованого стану кусково-однорідних тіл з тепловими та залишковими деформаціями і дефектами. Разом зі співробітниками та учнями запропонував нові підходи до розв’язування прямих і обернених нестаціонарних задач теплопровідності та відповідних квазістатичних задач термопружності для неоднорідних (шаруватих, термочутливих) тіл.

Р.М. Кушнір організував виконання Інститутом низки проектів за цільовою комплексною програмою НАН України «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин», проектів Державного фонду фундаментальних досліджень України і спільних наукових проектів НАН України з Російським фондом фундаментальних досліджень.

Результати наукових досліджень Р.М. Кушніра опубліковані у понад 260 наукових працях, серед яких 3 монографії. Як редактор секції брав участь у підготовці 11-томної «Енциклопедії з температурних напружень», яка вийшла друком у 2014 р. у видавництві Springer.