Для авторів

«Вісник Національної академії наук України» широко висвітлює діяльність НАН України, основні проблеми організації та координації фундаментальних і прикладних наукових досліджень, повідомляє про досягнення наукових колективів та окремих учених. Журнал публікує найважливіші постанови Президії НАН України, рішення про нагородження, премії та призначення, інформацію про великомасштабні наукові та науково-організаційні заходи НАН України.

Редакція журналу приймає до розгляду аналітичні статті з актуальних питань розвитку науки та інноваційної діяльності, огляди про сучасний стан і перспективи досліджень з найважливіших галузей природничих, технічних і суспільних наук як в Україні, так і в світі, а також наукові повідомлення. Важливо, щоб у матеріалі було чітко визначено актуальність проблеми, її значущість, окреслено шляхи її розв’язання, об’єктивно і неупереджено проаналізовано наявні альтернативні варіанти вирішення проблеми. Вузькоспеціалізовані статті та статті про рядові дослідження, що не становлять загальнонаукового інтересу і не містять значущих висновків, не приймаються до розгляду. 

У журналі друкуються також матеріали, що висвітлюють питання наукознавства, історії науки і техніки, діяльності окремих наукових шкіл, інформаційні повідомлення про ювілейні, пам’ятні та визначні події наукового життя, рецензії на нові книги тощо.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
Рукопис статті (формат doc або docx) та окремо файли рисунків чи фотографій (формати JPEG, TIFF, Excel, з високою роздільною здатністю) надсилаються в електронному вигляді на адресу visnyk@nas.gov.ua. Обсяг статті  не повинен перевищувати 30, а огляду – 50 тис. знаків.

Необхідно також надати до редакції:  1) відомості про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь, місце роботи, контактний телефон,  електронна адреса); 2) супровідні листи від організацій, де працюють автори; 3) портретні фотографії авторів.

СТРУКТУРА РУКОПИСУ

 • відомості про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь, місце роботи);
 • анотація українською мовою обсягом до 700 знаків, у якій потрібно чітко відобразити мету статті, постановку проблеми, основні висновки;
 • ключові слова;
 • текст статті разом з таблицями і рисунками. Бажано використовувати рубрикацію роботи за допомогою підзаголовків;
 • перелік посилань у порядку згадування в тексті (бажано наводити індекси doi статей);
 • переклад англійською заголовка статті, ПІБ авторів, назв організацій, анотації та ключових слів. Анотація англійською може бути більш інформативною і детальною, ніж українською.

Автори відповідають за достовірність інформації в матеріалах, наданих до друку. 

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ У  РУБРИКУ «ВІТАЄМО»
Обсяг тексту — 2 тис. знаків з пробілами; чітке формулювання сфери діяльності та наукових досягнень ювіляра, фото ювіляра.
Приклад 1.    Приклад 2.   Приклад 3.

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ
для статей, яким надається цифровий ідентифікатор DOI

Статті в журналах

 1. Pal S., Bharadwaj S., Kar S. Can extra dimensional effects replace dark matter? Phys. Lett. B. 2005. 609(3): 194. https://doi.org/10.1016/j.physletb.2005.01.043
 2. Litovchenko V.G., Romanyuk B.M., Popov V.G., Melnik V.P., Oberemok O.S., Kladko V.P., Lisovskii I.P., Strelchuk V.V., Chernenko V.V., Shapovalov V.O. Complex investigations of crystalline material for solar energetics. Metallofizika i Noveishie Tekhnologii (Physics of Metals and Advanced Technologies). 2011. 104: 873.
  [Литовченко В.Г., Романюк Б.М., Попов В.Г. та ін. Комплексні дослідження кристалічного матеріалу для сонячної енергетики. Металлофизика и новейшие технологии. 2011. Т. 33, № 7. С. 873–898].

Статті в журналах, що перевидаються за кордоном

 1. Konarovs’kyi V.V. System of sticking diffusion particles of variable mass. Ukrainian Mathematical Journal. 2010. 62(1): 97. https://doi.org/10.1007/s11253-010-0335-5  
  [Конаровський В.В. Система дифузійних частинок із склеюванням змінної маси. Український математичний журнал. 2010. Т. 62, № 1. С. 90–103].

Книги

 1. White I.D., Mottershead D.N., Harrison S.J. Environmental Systems. (George Allen & Unwin, 1984)
 2. Shestopalov V.M. (ed.). Classification of Mineral Waters of Ukraine. (Kyiv: Makkom, 2003). 
  [Шестопалов В.М. (ред.). Классификация минеральных вод Украины. К.: Макком, 2003].
 3. Kordyum E.L. In: Botany and Mycology on a Way to the Third Millennium (ed. Vasser S.P.). (Kyiv: Naukova Dumka, 1996). P. 245. 
  [Кордюм Е.Л. Современные проблемы клеточной биологии растений. В кн.: Ботаника и микология на пути в третье тысячелетие (под ред. С.П. Вассера). К.: Наук. думка, 1996. С. 245–255].

Переклади закордонних видань

 1. Haken H. Synergetics, an Introduction. Nonequilibrium Phase-Transitions and Self-Organization in Physics, Chemistry and Biology. (Springer, 1977).
  [Хакен Г. Синергетика. М.: Мир, 1980].

Матеріали конференцій

 1. Ameling D. Steel – innovative solutions for energy and resource challenges. In: Proc. 9th European Electric Steelmaking Conference. (May 19–20, 2008, Krakow).
 2. Kostylyov V.P., Chernenko V.V., Andros S.P., Nazarenko L.A. Metrology and standartization of the phototechnical testing of solar energy converters and moduli. In: Modern Problems of Light and Electricity Engineering: Proc. IV Int. Conf. (13–14 April, 2011, Kharkiv, Ukraine). 
  [Костильов В.П., Черненко В.В., Андрос С.П., Назаренко Л.А. Метрологія і стандартизація фототехнічних випробувань фотоперетворювачів сонячної енергії та фотоелектричних модулів. У кн.: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики: матер. IV Міжнар. наук.-техн. конф. (13–14 квітня 2011, Харків). С. 164–165].

Патенти

 1. Patent of Ukraine N 39628. Kliuk B.O., Shymko R.Ya., Vecherik R.L., Khaetskyi Yu.B., Halii P.P., Hresko T.M., Prytula M.H., Pyanylo Ya.D., Prytula N.M. Method for determination of optimal operation of wells in combination with operation of other wells and, respectively, underground gas storage. 10.03.2009.
  [Патент України № 39628. Клюк Б.О., Шимко Р.Я., Вечерік Р.Л., Хаєцький Ю.Б., Галій П.П., Гресько Т.М., Притула М.Г., П’янило Я.Д., Притула Н.М. Спосіб визначення оптимальної роботи свердловин у сукупності з роботою інших свердловин і, відповідно, підземного сховища газу. 10.03.2009].

Автореферати дисертацій

 1. Mashukov A.O. Efficiency hospital stage of rehabilitation of patients with colon cancer. PhD (Med.) thesis. Odesa, 2011. [in Ukrainian]. 
  [Машуков А.О. Ефективність госпітального етапу реабілітації хворих на рак товстої кишки. Автореф. ... дис. канд. мед. наук. Одеса, 2011].