Вісник НАН України. 2019. № 5. С. 114-122

Локтєв Вадим Михайлович
академік НАН України, академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України

Лобанов Леонід Михайлович
академік НАН України, академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України, заступник директора Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

Уваров Віктор Миколайович
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу спектроскопії твердого тіла Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

БЛИСКУЧИЙ ДОСЛІДНИК У ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА І НАНОТЕХНОЛОГІЙ
До 70-річчя від дня народження академіка НАН України А.П. Шпака

Цього року виповнилося 70 років від дня народження знаного вченого в галузі фізики конденсованого стану, матеріалознавства, нанотехнологій і науки про наносистеми, відомого громадського діяча, талановитого організатора науки, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державних премій України в галузі науки і техніки, академіка НАН України Анатолія Петровича Шпака.

У нашій Академії, впевнені, немає людей, які б не знали або не чули про Анатолія Петровича Шпака. Причиною цього є його різнобічна, плідна наукова та організаторська діяльність, прагнення спрямувати досягнення науки в русло їх практичного використання. Досягнувши кар’єрних вершин, він залишився людиною доброю, простою у спілкуванні, що й зумовило його заслужене визнання науковою спільнотою. Якщо говорити про головне заняття Анатолія Петровича, то широко відомими є його наукові роботи з дослідження електронної будови, рентгенівських, рентгеноелектронних і оптичних спектрів твердих тіл різної природи, структури та властивостей аморфних і нанокристалічних сплавів, процесів плавлення, тверднення, кристалізації металів і сплавів, механізмів утворення іонно-плазмових конденсатів на поверхні твердих тіл, моделювання атомної динаміки у сплавах. Як видно, він гармонійно поєднував фізичні дослідження з матеріалознавчими, тому у його доробку значне місце посідають фундаментальні проблеми фізики ультрадисперсних середовищ, фізики наносистем і нанотехнологій, а також прикладні аспекти — використання та впровадження розробок у сучасне виробництво.

За своє відносно недовге життя Анатолій Петрович опублікував понад 470 наукових робіт, у тому числі 35 монографій,був автором понад 30 винаходів. Результати його досліджень узагальнено в монографіях і оглядах, які увійшли до фонду світової наукової літератури і широко цитуються вітчизняними та зарубіжними вченими. Академік А.П. Шпак — один з основоположників наукової школи високоенергетичної спектроскопії в Україні, він представляв нашу країну на багатьох міжнародних наукових з’їздах, конгресах, симпозіумах, конференціях і нарадах. Його учні, серед яких понад 30 докторів і кандидатів наук, плідно працюють у наукових і навчальних центрах України, США, Німеччини та інших країн.

Анатолій Петрович Шпак народився 12 травня 1949 р. у м. Невинномиськ Ставропольського краю (РФ) в родині службовців. Його батько, Петро Кузьмич Шпак, керував великим автогосподарством у цьому місті, мати, Марія Митрофанівна, була медичним працівником і багато років віддала благородній справі збереження здоров’я людей, а також вихованню своїх дітей. Сімейні традиції Анатолій Петрович зберіг на все життя: його вирізняли працьовитість, висока вимогливість і до себе, і до колег, принциповість, доброзичливість і чуйність.

У 1966 р. Анатолій Петрович, закінчивши із золотою медаллю середню школу, вступив на фізичний факультет Ростовського державного університету. Вчився блискуче і в 1971 р. отримав червоний диплом, спеціалізувавшись на кафедрі фізики твердого тіла, яку тоді очолював всесвітньо відомий фахівець у галузі рентгенівської спектроскопії професор Михайло Арнольдович Блохін, учень «батька радянської фізики» А.Ф. Йоффе. На переддипломну практику А.П. Шпака було направлено до Інституту металофізики АН УРСР у відділ рентгеноспектральних досліджень, очолюваний молодим тоді професором і майбутнім академіком НАН України Володимиром Володимировичем Немошкаленком. Саме він став керівником А.П. Шпака в аспірантурі, куди той вступив після закінчення університету.

Перші наукові праці А.П. Шпака було присвячено рентгеноспектральному дослідженню електронної структури так званих фаз Лавеса — інтерметалевих сполук зі складною кристалічною ґраткою, рентгенівські емісійні смуги яких було складно інтерпретувати і систематизувати. Потім Анатолій Петрович вивчав електронну структуру силіцидів і сульфідів перехідних металів, важливих з точки зору їх практичного використання. Уже в цих ранніх роботах яскраво проявився його дослідницький талант. Він успішно розробляв прецизійні методики отримання і математичної обробки рентгенівських K- і L-спектрів кремнію, сірки і перехідних металів, уперше зумів дати вичерпні відповіді на питання щодо енергетичних параметрів цих спектрів та їх трактування, що зрештою дозволило йому отримати важливі відомості про характер міжатомних хімічних зв’язків і властивості зазначених класів сполук. Більшість цих наукових результатів Анатолій Петрович узагальнив у своїй кандидатській дисертації «Рентгеноспектральне дослідження електронної структури сполук перехідних металів з кремнієм та сіркою», яку він успішно захистив у 1974 р.

Повний текст (PDF)