Вісник НАН України. 2017. № 12. С. 110

70-річчя члена-кореспондента НАН України І.Г. ЄМЕЛЬЯНОВА

Доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАН України Ігор Георгійович Ємельянов народився 4 грудня 1947 р. в Києві. З 1970 р. працював в Інституті зоології ім. І.І. Шмальгаузена АН УРСР. З 2004 р. є заступником академіка-секретаря Відділення загальної біології НАН України; з 2008 р. очолює Національний науково-природничий музей НАН України.

І.Г. Ємельянов — відомий учений в галузі зоології та екології. Його наукові праці присвячені проблемам загальної екології, екосистемології, популяційної екології та біології тварин, еволюційної екології, охорони природи. Він зробив низку вагомих узагальнень і висунув принципово нові положення, що мають важливе значення для розв’язання фундаментальних проблем різних галузей екології та біології. Ввів поняття «мінімального» та «критичного» рівнів різноманіття біосистем, систематизував уявлення про обмеження максимального різноманіття на різних щаблях організації живого, сформулював «принцип альтернативного різноманіття», який лежить в основі функціональної стійкості та еволюції екосистем. І.Г. Ємельянов є співавтором принципово нової схеми ієрархічних рівнів різноманіття біосфери, яка слугує теоретичним підґрунтям для створення єдиного кадастру біорізноманіття та реалізації концепції сталого розвитку. Він обґрунтував загальні підходи стратегії природокористування в сучасних умовах, проаналізував можливі рішення практично важливих завдань, спря­мованих на підтримання функціональної стійкості біосистем при їх експлуатації; розробив оригiнальнi методи визначення складності структури бiотичних угруповань; опрацював алгоритм виявлення репрезентативних, унікальних і цінних за біорізноманіттям екосистем, перспективних для включення до мережі природно-заповідного фонду.

Творчий доробок І.Г. Ємельянова становить близько 200 наукових праць. Під його керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій. Він лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, нагороджений відзнакою НАН України «За наукові досягнення». 

Повний текст