Вісник НАН України. 2017. № 10. С.85-89

ПИРОЖКОВ Сергій Іванович —
академік НАН України, віце-президент НАН України, голова Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України

ВИДАТНИЙ УЧЕНИЙ-ЕКОНОМІСТ
До 90-річчя від дня народження академіка НАН України І.І. Лукінова

Матеріал присвячено 90-річчю від дня народження відомого українського економіста, віце-президента і голови Секції суспільних наук НАН України (1979–1993), академіка-секретаря Відділення економіки НАН України (1976–1980, 1993–1997), директора Інституту економіки НАН України (1976–2003), лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (1979), премії НАН України ім. М.В. Птухи (1998), заслуженого діяча науки і техніки України (1997), доктора економічних наук, професора, академіка НАН України Івана Іларіоновича Лукінова.

Іван Іларіонович Лукінов назавжди увійшов у національну і всесвітню історію економічної думки як один з найкваліфікованіших визнаних спеціалістів з макроекономіки та аграрної економіки, дослідженню яких він віддав понад 50 років свого творчого життя. Його величезна наукова спадщина стала класикою вітчизняної економічної науки, що не втрачає своєї актуальності і зараз.

Свій шлях у велику науку І.І. Лукінов торував у надзвичайно важкі довоєнні, воєнні і повоєнні роки. Народився він 5 жовтня 1927 р. у селянській родині в с. Попівка Корочанського району Бєлгородської області (РФ). У 1941 р. закінчив 8 класів середньої школи. З ранніх літ, допомагаючи сім’ї, брав участь у сільськогосподарських роботах. Надалі продовжувати освіту стало ще важче. І саме в цих умовах у юного Лукінова проявилися такі якості, як працездатність і організованість, наполегливість і палкий потяг до знань. Зрозуміло, що самого лише прагнення було замало, тому він вчився і працював, працював і вчився.

Чітко визначившись у перспективному плані, І.І. Лукінов цілеспрямовано пройшов повний курс своїх навчальних університетів. Протягом 1943–1946 рр. він навчався у Корочанському сільськогосподарському технікумі. У 1946 р. вступив на економічний факультет Харківського сільськогосподарського інституту, який закінчив у 1951 р. Під час навчання працював на посадах техніка та інженера Північно-Донецької експедиції «Агролісопроект». Першим його економічним дослідженням був дипломний проект про господарське освоєння яружно-балкових систем. За нього він одержав премію на конкурсі студентських наукових робіт м. Харкова.

За освітою економіст-аграрник І.І. Лукінов початок своєї наукової діяльності присвятив дослідженням тогочасних проблем розвитку сільськогосподарського виробництва. У 1954 р. під керівництвом видатного економіста-аграрника академіка АН УРСР П.М. Першина він успішно захищає кандидатську дисертацію з питань розвитку плодівництва та виноградарства в Україні, а у 1964 р. докторську дисертацію «Ціноутворення та рентабельність виробництва сільськогосподарських продуктів». У період між зазначеними подіями в радянській економічній науці опрацьовувалися підходи до використання ринкових регуляторів для підвищення ефективності функціонування директивно-планової системи господарювання, і І.І. Лукінов своїми дослідженнями зробив помітний внесок у розв’язання цієї проблеми.

Упродовж 1967–1976 рр. І.І. Лукінов очолював Український науково-дослідний інститут економіки і організації сільського господарства ім. О.Г. Шліхтера, а з 1976 по 2003 р. — Інститут економіки НАН України. З 2003 р. був почесним директором Об’єдна­ного інституту економіки НАН України.

Темі удосконалення ціноутворення в аграрній сфері присвячено комплекс наукових розробок, у яких І.І. Лукінов розглядає питання планування закупівельних цін, визначення оптимальної рентабельності, цінового стимулювання розвитку сільського господарства, методики розрахунку рентної складової аграрних цін і рентного цінового зонування. Наступним етапом у науковій творчості вченого стали публікації з проблем планового регулювання агровиробництва та його прогнозування, удосконалення економічних відносин між промисловістю і сільським господарством, фінансових важелів зміцнення економіки.

Багато уваги приділяє І.І. Лукінов розробленню методичних документів. Під його керівництвом було підготовлено та видано методику обчислення фондомісткості сільськогосподарської продукції, методику розроблення земельного кадастру, методичні рекомендації з розвитку спеціалізації та концентрації сільськогосподарського виробництва.

Керівництво Інститутом економіки НАН України зумовило інтерес І.І. Лукінова до загальноекономічних проблем розвитку національної економіки. У 1980-ті роки вчений приділяє багато уваги питанням управління народним господарством, структурних зрушень у суспільному виробництві, розробленню проблем політичної економії, закономірностям розвитку виробничих відносин в умовах загальнонародної власності, вирівнюванню рівнів економічного і соціального розвитку союзних республік, самоокупності та самофінансування в госпмеханізмі, перебудови народного господарства.

Повний текст