Вісник НАН України. 2017. № 8. С.105

80-річчя академіка НАН України  В.Г. СКЛЯРЕНКА

14 серпня виповнюється 80 років визначному українському вченому, докторові філологічних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату премії ім. О.О. Потебні НАН України, почесному директорові Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, академіку Віталію Григоровичу Скляренку.

Усе творче життя В.Г. Скляренка присвячене дослідженню найскладніших проблем давньої історії української та інших слов’янських мов. Зі студентських років він захопився слов’янською акцентологією. У його фундаментальних монографіях і численних новаторських працях відтворено складні звукові процеси в давній мові. Створена В.Г. Скляренком акцентологічна концепція дозволила йому побудувати історію акцентів в українській мові. Оригінальність цієї динамічної концепції, її розвиток у працях його учнів дають підстави твердити, що поряд з московською і петербурзькою існує київська акцентологічна школа.

Одночасно з написанням акцентологічних праць В.Г. Скляренко з перших років роботи в Інституті був членом колективу укладачів «Етимологічного словника української мови». Високий рівень укладених етимологій сприяв включенню Віталія Григоровича до редколегії Словника, а після смерті головного редактора акад. О.С. Мельничука він фактично став керівником редколегії і всупереч усім негараздам домігся видання трьох останніх томів Словника. Шість томів цієї праці, опублікованих у 1982–2012 рр., визнано найповнішим і найґрунтовнішим етимологічним словником слов’янських мов.

Етимологізування, особлива увага до семантики слова допомогли Віталію Григоровичу запропонувати переконливі гіпотези-пояснення багатьох «темних місць» «Слова о полку Ігоревім» і дати новий переклад пам’ятки українською мовою. Через глибокі етимології, зокрема таких ключових слів, як Україна і Русь, із широким залученням археологічних та етнологічних матеріалів, В.Г. Скляренко відкрив нові сторінки в давній історії слов’янських племен і походженні писемності.

Повний текст