Вісник НАН України. 2017. № 2. С. 24-30

КОШЕЧКО Вячеслав Григорович –
академік НАН України, віце-президент НАН України, голова Секції хімічних і біологічних наук НАН України

ПРО ВИКОНАННЯ ЦІЛЬОВОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ НАН УКРАЇНИ «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ НОВИХ РЕЧОВИН І МАТЕРІАЛІВ ХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА»
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 7 грудня 2016 року

У доповіді наведено основні результати виконання цільової комплексної програми НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва». Обґрунтовано важливість подальшого розвитку цього перспективного наукового напряму для потреб різних галузей вітчизняної економіки.

Вельмишановний Борисе Євгеновичу!

Шановні члени Президії!

Сьогодні основу хімічного комплексу України становлять великі, морально застарілі виробництва, орієнтовані на випуск досить обмеженої номенклатури багатотоннажної продукції. На жаль, усі вони є надзвичайно енергомісткими, шкідливими для навколишнього середовища і базуються на використанні природного газу не лише як енергоносія, а й як вихідної сировини. Частка природного газу в собівартості їх основної продукції сягає 70%. Унаслідок цього конкурентоспроможність продукції українських хімічних підприємств з кожним роком стрімко знижується, а в умовах нинішньої економічної кризи більшість багатотоннажних виробництв хімічної галузі значно скорочують, а в окремих випадках і взагалі припиняють свою роботу.

Високорозвинені країни світу в стратегіях розвитку хімічної галузі зробили акцент на пріоритетному розвитку наукомісткого малотоннажного хімічного виробництва принципово нових функціональних речовин і матеріалів з широкою гамою властивостей. За оцінками з різних джерел, глобальний світовий ринок малотоннажних хімічних технологій функціональних матеріалів має стабільну тенденцію до зростання, а його щорічний приріст оцінюється на сьогодні приблизно в 500 млрд доларів США.

Сучасна малотоннажна хімія має чітко виражений міжгалузевий характер і визначає розвиток різних галузей економіки, зокрема електроніки та електротехніки, машино- і приладобудування, енергетики, транспорту, агропромислового комплексу, сфери охорони здоров’я, легкої і харчової промисловості, біотехнологій, поліграфії, побутової хімії та багатьох інших.

Зважаючи на важливість цієї проблеми для розвитку економічної і соціальної сфери держави, Президія Національної академії наук України в 2011 р. прийняла рішення про започаткування цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва» (розпорядження Президії НАН України від 04.07.2011 № 443). Основною метою Програми було розроблення фундаментальних основ створення нових хімічних речовин і матеріалів, що базуються на нових екологічно прийнятних, ресурсо- і енергоощадних технологіях для різних галузей промисловості та соціальної сфери України. Серед найважливіших завдань Програми було забезпечення координації та розширення сфери фундаментальних досліджень у різних установах НАН України зі створення принципово нових речовин і матеріалів хімічного виробництва, опрацювання екологічно безпечних, ресурсо- та енергоощадних способів їх одержання, а також концентрації зусиль на найперспективніших інноваційних розробках.

Протягом 2012–2016 рр. у рамках Програми було виконано 35 науково-дослідних проектів за участю більш як 40 академічних установ і організацій, що входять до складу п’яти відділень наук НАН України. Це свідчить про дійсно комплексний характер зазначеної Програми.

Виконання Програми здійснювалося за п’ятьма основними науковими напрямами:

  • нові органічні речовини і матеріали та композити на їх основі для техніки нового покоління;
  • нові неорганічні матеріали для сучасної техніки;
  • нові полімерні матеріали різного функціонального призначення;
  • нові речовини і матеріали для потреб медицини та агропромислового комплексу;
  • створення нових енерго- і ресурсоощадних екологічно прийнятних способів одержання малотоннажних речовин та матеріалів хімічного виробництва.

За кожним із цих напрямів було одержано фундаментальні результати високого рівня, а цілеспрямованість відібраних до фінансування проектів зумовила їх перспективний інноваційний характер, при цьому цілу низку розробок було створено із залученням фахівців зацікавлених промислових підприємств. За браком часу дозвольте мені серед великої кількості отриманих результатів фрагментарно відзначити лише найвагоміші.

Отже, за першим напрямом «Нові органічні речовини і матеріали та композити на їх основі для техніки нового покоління» було опрацьовано фундаментальні основи створення новітніх органічних речовин, електропровідних полімерів і матеріалів та композитів на їх основі для мікроелектроніки, електротехніки; фотопровідних та люмінесцентних матеріалів; матеріалів для чутливих елементів сенсорів; нових високоенергомістких електродних матеріалів для хімічних джерел струму; маркерів та аналітичних реагентів для медико-біологічних досліджень тощо.

Повний текст