Вісник НАН України. 2017. № 2. С. 10-15

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
7 грудня  2016 року

Про виконання цільової комплексної програми НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва» (доповідач – академік НАН України В.Г. Кошечко)

Високонадійні системи математичного забезпечення (доповідач – академік НАН України
О.А. Летичевський)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач – академік НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На засіданні Президії НАН України 7 грудня 2016 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали звітну доповідь заступника голови наукової ради цільової комплексної програми НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва», віце-президента НАН України академіка НАН України Вячеслава Григоровича Кошечка про виконання зазначеної Програми (див. ст. 24-30).

У доповіді було наголошено, що сучасне хімічне виробництво у світі забезпечує основні потреби різних галузей економіки та життєдіяльності людства в незамінних речовинах і матеріалах. Без фундаментальних знань про властивості функціональних матеріалів і закономірності перебігу хімічних процесів неможливе створення новітніх екологічно чистих і енергоощадних технологій, які забезпечують сьогодні сталий розвиток сучасної промисловості і соціальної сфери.

Основу хімічного комплексу України становлять великі, морально застарілі на сьогодні, багатотоннажні хімічні виробництва, зорієнтовані на випуск досить вузького асортименту продукції. Функціональні властивості речовин і матеріалів, що виробляються на них, не відповідають потребам нинішнього розвитку суспільства і промисловості. Так, стала тенденція до мініатюризації електронної техніки вимагає принципово нових матеріалів різної природи, причому в кількостях, які вимірюються  здебільшого не тоннами, а лише кількома сотнями кілограмів на рік. Крім того, багатотоннажні виробництва через недосконалість застарілих технологій є шкідливими для довкілля і досить енергомісткими. Вони потребують великих обсягів природного газу, що ставить хімічну промисловість України в повну залежність від імпорту вуглеводнів.

З огляду на важливість проблеми розвитку малотоннажного хімічного виробництва функціональних речовин і матеріалів 5 років тому за ініціативою академіка НАН України В.Д. Походенка в НАН України було започатковано цільову комплексну програму «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва» (постанова Президії НАН України від 04.07.2011 № 443). Упродовж 2012–2016 рр. за цією Програмою виконувалося 36 наукових проектів за п’ятьма основними напрямами (а саме: 1) нові органічні речовини і матеріали та композити на їх основі для техніки нового покоління; 2) нові неорганічні матеріали для сучасної техніки; 3) нові полімерні матеріали різного функціонального призначення; 4) нові речовини і матеріали для потреб медицини та агропромислового комплексу; 5) створення нових енерго- і ресурсоощадних екологічно прийнятних способів одержання малотоннажних речовин та матеріалів хімічного виробництва) із залученням 40 установ, що входять до складу 5 відділень НАН України. За кожним з цих напрямів було одержано фундаментальні результати високого рівня, а цілеспрямованість відібраних до фінансування проектів зумовила їх перспективний інноваційний характер, при цьому цілу низку розробок було створено із залученням фахівців зацікавлених промислових підприємств.

В обговоренні доповіді взяли участь академік НАН України Б.Є. Патон, директор Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України академік НАН України В.В. Стрелко, виконувач обов’язків директора Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України член-кореспондент НАН України В.І. Пехньо, академік-секретар Відділення хімії НАН України, директор Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України академік НАН України М.Т. Картель, голова Північно-Східного наукового центру НАН України та МОН України академік НАН України В.П. Семиноженко.

У виступах наголошувалося, що сьогодні провідні транснаціональні хімічні компанії і розвинені країни світу вже зробили чіткий акцент на пріоритетному розвитку малотоннажного хімічного виробництва функціональних речовин і матеріалів. Було відзначено, що завдяки виконанню Програми отримано вагомі результати та запропоновано рішення для низки фундаментальних і прикладних проблем, зокрема створення новітніх люмінесцентних матеріалів, сорбентів, субстанцій для лікарських засобів, каталізаторів і процесів на їх основі для захисту довкілля та багато іншого. Особливо важливо, що частину розробок, одержаних при виконанні Програми, вже використовують на державних і приватних підприємствах. Тому дослідження в цій галузі слід продовжувати, чому сприятиме затвердження нової Програми.

Повний текст