Вісник НАН України. 2017. № 1. С. 125

60-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. КЛАДЬКА

12 січня виповнюється 60 років доктору фізико-математичних наук, професору, лауреату Державної премії України члену-кореспонденту НАН України Василю Петровичу Кладьку. Наукова діяльність В.П. Кладька пов’язана з Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. Протягом останніх 13 років він очолює науковий відділ, а з 2013 р. є заступником директора Інституту з наукової роботи.

В.П. Кладько зробив вагомий внесок у вивчення фізики процесів динамічного розсіяння Х-променів реальними кристалами в найбільш складних випадках комплексної будови ґратки та дефектної структури, що містить одночасно деформаційні та композиційні неоднорідності, зокрема в дослідження закономірностей динамічної дифракції рентгенівських променів в області аномальної дисперсії (так звана резонансна дифрактометрія). Уперше запропоновано і розроблено основи методів структурної діагностики реальних кристалів, які ґрунтуються на особливостях динамічного розсіяння рентгенівських променів у кристалічних середовищах в області аномальної дисперсії і широко використовуються у синхротронних центрах світу при вивченні нанорозмірних об’єктів (надґратки, структури з квантовими точками, біологічні об’єкти). Закладено фізичні основи нового комплексного методу структурної діагностики реальних кристалів у найбільш складному випадку комплексної дефектної структури. В останні роки В.П. Кладько активно долучився до досліджень з фізики, технології і діагностики напівпровідникових наноструктур. Отримані ним пріоритетні результати сприяли розвитку вчення про пружно деформований стан багатошарових квантово-розмірних структур. В.П. Кладько має значні здобутки в галузі фізичних і фізико-технічних основ формування напівпровідникових наноструктур на основі ІІІ-нітридів.

Він – автор і співавтор 8 монографій, 500 наукових статей, 9 авторських свідоцтв і патентів; науковий керівник 8 кандидатських дисертацій. В.П. Кладько є заступником головного редактора міжнародного наукового журналу «Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics», членом редколегій чотирьох наукових видань.

Повний текст (PDF)