60-річчя члена -кореспондента НАН України П . І. ЛОБОДИ

Відомий учений в галузі матеріалознавства, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Петро Іванович Лобода народився 23 жовтня 1956 р.у с. Жовтневе на Чернігівшині. У 1980 р. закінчив інженерно-фізичний факульет Київського політехнічного інституту і відтоді залишився працювати в НТУУ «КПІ». З 2005 р. він є деканом інженерно-фізичного факультету, у 2007—2013 рр. завідував кафедрою ви- сокотемпературних матеріалів та порошкової металургії, а нині є її науковим керівником. Основні напрями наукової діяльності П.І. Лободи — матері- алознавство тугоплавких сполук, металокерамічних твердих сплавів, теорія і практика одержання чистих високотемпературних керамічних матеріалів поліфункціонального застосування. Створено принципово нову технологію вирощування великих монокристалів тугоплавких сполук та армованих керамічних композитів. Розроблено обладнання, організовано випуск і впроваджено монокристалічні боридні катоди та керамічні катодні вузли на провідних приладо- та машинобудівних підприємствах і в науково-дослідних установах (ВАТ «СЕЛМІ», ДП НКВГ «Зоря»—«Машпроект», ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, ВАТ «Мотор Січ»). Розробки П.І. Лободи та його співробітників за- требувані у США, Японії, Китаї та інших країнах світу. В останні роки П.І. Лобода спрямував свій науковий потенціал на вивчення напружено-деформованого стану фазових складових армованих керамічних композитів, з’ясування механізмів і шляхів підвищення міцності та пластичності керамічних армованих матеріалів, розроблення низькотемпературних технологій одержання армованих керамічних матеріалів, впровадження нових керамічних матеріалів у промислове виробни- цтво. Він створює технології одержання порошків із керамічних матеріалів, армованих монокристалічними волокнами, біо-трансформаційні технології отримання керамічних матеріалів, армованих нанотрубками вуглецю, нанотрубками вуглецю та карбіду бору, заповненими наночастинками тугоплавких сполук, що слугують основою проривних рішень у стратегічних для України галузях промисловості.

Повний текст (PDF)