75-річчя академіка НАН України В.В. ГОНЧАРУКА

20 жовтня виповнюється 75 років відомому вченому в галузі хімії, фізики, біології та технології води, заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату Державної премії України, премії Кабінету Міністрів України, премій ім. Л.В. Писаржевського та О.І. Бродського НАН України, академіку НАН України Владиславу Володимировичу Гончаруку. В.В. Гончарук закін- чив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (1965); працював в Інституті фізичної хімії АН УРСР (1966—1971). Від 1971 р. його трудове життя пов’язане з Інститутом колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, де він пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до директора (з 1988 р.). Тривалий час обіймав посади заступника академіка- секретаря (1992—1998) та академіка-секретаря Відділення хімії (1998—2015). Нині — радник Президії НАН України. Наукові інтереси В.В. Гончарука пов’язані зі створенням на- укових основ каталізу. Він сформулював і обґрунтував третій закон хімічної кінетики. Створив і розвинув принципово новий напрям у хімії та технології водоочищення — каталітичне і фотокаталітичне знешкодження токсичних домішок у природ- них і стічних водах. Розробив і впровадив технології очищення питних і стічних вод від органічних забрудників, каталізатори очищення води від сірководню і нітратів. Головне спрямування його останніх наукових досліджень: якість і властивості води з позиції сучасних фундаментальних наукових уявлень у галузі хімії, фізики і біології води. Визначено фізико-хімічні властивості протієвої води, запропоновано механізм їх змінення порівняно з водою звичайного складу, пов’язаний з формуванням у воді супрамолекулярних щільних неоднорідностей — дейтерій-стабілізованих гігантських гетерофазних кластерів. Під керівництвом В.В. Гончарука запропоновано нову кон- цепцію забезпечення населення України якісною, фізіологічно безпечною питною водою. Створено новітні технології та установки очищення води, які впроваджено у багатьох містах України. В.В. Гончарук ініціював розроблення принципово нових державних стандартів України на джерела централізованого водопостачання, питну воду та методи її контролю

Повний текст (PDF)