70-річчя члена-кореспондента НАН України Ф.Ф. СИЗОВА

31 серпня 2016 року виповнюється 70 років доктору фізико- математичних наук, професору, лауреату Державної премії України, заслуженому діячеві науки і техніки України, члену- кореспонденту НАН України Федору Федоровичу Сизо- ву. З 1969 р. він працює в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, нині обіймає посади керів- ника відділення і завідувача відділу. Ф.Ф. Сизов — відомий вчений у галузі експериментальної фізики і фізики напівпровідників, фізики низьковимірних на- півпровідникових структур і напівпровідникової фотоелектро- ніки, інфрачервоної та терагерцової техніки. Його головними науковими здобутками є започаткування досліджень в галузі магнетоспектроскопії вузькощілинних напівпровідників, роз- роблення методів отримання фоточутливих надґраток з напів- провідників. Завдяки його роботам розпочалося становлення в Україні сучасної фотоелектроніки широкого спектрального діапазону — від середнього інфрачервоного до терагерцово- го. Федір Федорович є фундатором цього наукового напряму, який має надзвичайно велике значення для сучасного науково- технічного прогресу, зокрема для розвитку наукомістких тех- нологій та виробництва високотехнологічної продукції. Ф.Ф. Сизов — автор та співавтор понад 250 наукових статей і 33 винаходів, він опублікував 6 монографій. За редакцією Фе- дора Федоровича видано 6 томів праць товариства інженерів- оптиків SPIE (США), почесним членом якого його було обрано. Він підготував 24 кандидатів та 3 докторів наук. Під керівництвом Ф.Ф. Сизова виконано 13 науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, у тому числі 3 міжнародні контракти. Він був головою, співголовою та членом програм- них комітетів більш ніж 30 міжнародних конференцій, ви- ступав як запрошений доповідач на численних вітчизняних і міжнародних наукових форумах. Ф.Ф. Сизов викладав у Ки- ївському національному університеті імені Тараса Шевченка, Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», запрошувався для читання лекцій у закордонних університетах.

Повний текст (PDF)