70-річчя члена -кореспондента НАН України В . О. ЗАЖИГАЛОВА

4 серпня виповнилося 70 років відомому вченому-хіміку, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки члену- кореспонденту НАН України Валерію Олексійовичу Зажи- галову. В.О. Зажигалов народився 1946 р. у Києві. У 1969 р. закінчив Львівський політехнічний інститут. У 1972—1999 рр. працював в Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, а з 1999 р. завідує відділом в Інституті сорбції та проблем ендоекології НАН України. В.О. Зажигалов — один з провідних спеціалістів у галузі фі- зичної хімії, хімічної кінетики і каталізу, технології каталізаторів та каталітичних процесів. Основними напрямами його наукової діяльності є дослідження процесів селективного окиснення вуг- леводнів з метою одержання цінних продуктів органічного син- тезу; розроблення нових ефективних каталізаторів цих процесів; застосування новітніх альтернативних методів (механохімія, со- нохімія, мікрохвильова обробка, іонна імплантація) для синтезу і активації каталізаторів та функціональних матеріалів; синтез і до- слідження нанокаталізаторів та наноматеріалів, а також процесів каталітичного знешкодження малих молекул — забруднювачів навколишнього середовища. Значна частина його робіт присвя- чена вивченню хімії поверхні твердих тіл з використанням таких сучасних методів, як CEM, TEM, ТПД, XREM, EXAFS, XANES, XPS, AFM, що є необхідним для встановлення особливостей перебігу каталітичних процесів, зв’язку між каталітичними і фі- зи ко-хі мічними властивостями каталізаторів та функціональних характеристик твердих тіл. В.О. Зажигалов одним з перших у світі розпочав дослідження процесів селективного окиснення парафінових вуглеводнів (С 2-С 5). Він встановив механізми цих реакцій і розробив ефективні каталізатори одержання на їх основі цінних продуктів, таких як етилен, пропілен, малеїновий, фталевий і цитраконовий ангідриди. Основні результати, отримані В.О. Зажигаловим, відображено у понад 300 наукових публікаціях, серед яких монографія, видана за кордоном. В.О. Зажигалов — член редколегії кількох українських та іноземних наукових журналів, рецензент статей у багатьох міжнародних виданнях.

Повний текст (PDF)