75-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. БОЮНА

8 серпня виповнилося 75 років відомому вченому в галузі спе- ціалізованої обчислювальної техніки й інтелектуальних відео- систем реального часу члену-кореспонденту НАН України Ві- талію Петровичу Боюну. З 1970 р. Віталій Петрович працює в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, по- долавши шлях від наукового співробітника до завідувача відді- лу інтелектуальних відеосистем реального часу. В.П. Боюн заклав основи динамічної теорії інформації, що дало змогу виділяти й використовувати корисну динамічну ін- формацію з випадкових стаціонарних і нестаціонарних сигналів, ітераційних процесів, зображень, відеопослідовностей та ін., зна- чно зменшивши її надлишковість. На базі цієї теорії розроблено методи аналого-інкрементного перетворення й оброблення сиг- налів. Під керівництвом Віталія Петровича розроблено і створе- но низку спеціалізованих пристроїв і проблемно-орієнтованих процесорів для систем діагностики й управління. В.П. Боюн розробив динамічні моделі інтелектуального сприйняття візуальної інформації, інформаційні основи підви- щення вибірковості цифрового подання зображень і відеопос- лідовностей, принципи побудови інтелектуальних відеокамер і відеопроцесорних систем технічного зору. Під його керівни- цтвом створено перше в Україні сімейство інтелектуальних відеокамер з програмованими параметрами зчитування інфор- мації і попереднім обробленням зображень, низку відеосистем різного призначення. Побудовано цифровий оптичний капіля- роскоп для неінвазивного дослідження мікроциркуляторно- го русла системи кровообігу людини. На базі капіляроскопа і допплерографа створено гемодинамічну лабораторію для діа- гностики і контролю всієї серцево-судинної системи людини. Розроблено і запатентовано оригінальну систему електронно- го голосування з візуалізацією процесу, аудіосупроводом і па- перовим підтвердженням результатів, яка забезпечує захист і контроль підсумків, миттєвий підрахунок голосів без втручан- ня членів виборчої комісії тощо. Нині В.П. Боюн працює над розробленням інтелектуальних відеокамер нового покоління з елементами, аналогічними зоровому аналізатору людини.

Повний текст (PDF)