75-річчя академіка НАН України В.Л. МАКАРОВА

11 серпня виповнюється 75 років відомому вченому-матема ти- ку академіку НАН України Володимиру Леонідовичу Мака- рову. В.Л. Макаров народився в 1941 р. Вищу освіту здобув у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка. Тут він пройшов шлях від асистента до професора і завідувача кафе- дри. Починаючи з 1998 р. В.Л. Макаров очолює відділ обчис- лювальної математики Інституту математики НАН України. З ім’ям В.Л. Макарова пов’язані становлення і розвиток та- ких важливих напрямів, як теорія різницевих схем, теорія опе- раторного інтерполювання, розроблення й обґрунтування ме- тодів без насичення точності розв’язування диференціальних рівнянь з необмеженими операторними коефіцієнтами. Володимир Леонідович уперше дослідив новий клас різни- цевих схем, які одержали назву «різницеві схеми з точними та явними спектрами». Ним побудовано завершену теорію точних і усічених різницевих схем для векторних систем звичайних диференціальних рівнянь другого і вищих порядків, диферен- ціальних рівнянь з виродженням і в необмежених областях. Значним здобутком стало дослідження різницевих схем для ди- ференціальних рівнянь у частинних похідних з узагальненими розв’язками з класів Соболєва—Слободецького, швидкість збіж- ності яких узгоджена з гладкістю розв’язку вихідної диференці- альної задачі. Для задач операторного інтерполювання в гільбер- товому просторі доведено теореми про необхідні й достатні умо- ви розв’язності, про опис усієї множини інтерполянтів і таких, що зберігають поліном. В.Л. Макаров з учнями розробив новий метод наближення розв’язків задач Коші для диференціальних рівнянь першого і другого порядків з необмеженим оператор- ним коефіцієнтом у гільбертовому та банаховому просторах. Доробок Володимира Леонідовича становлять понад 370 наукових праць, серед яких 13 монографій, 8 підручників і на- вчальних посібників. Він підготував 15 докторів та 48 канди- датів наук. В.Л. Макаров — член бюро Відділення математики НАН України, співголова Міжнародного координаційного ко- мітету з обчислювальної математики при МААН, голова Ради з обчислювальної математики при Відділенні математики НАН України.

Повний текст (PDF)