75-річчя академіка НАН України В.Л. МАКАРОВА

11 серпня виповнюється 75 років відомому вченому-матема ти- ку академіку НАН України Володимиру Леонідовичу Мака- рову. В.Л. Макаров народився в 1941 р. Вищу освіту здобув у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка. Тут він пройшов шлях від асистента до професора і завідувача кафе- дри. Починаючи з 1998 р. В.Л. Макаров очолює відділ обчис- лювальної математики Інституту математики НАН України. З ім’ям В.Л. Макарова пов’язані становлення і розвиток та- ких важливих напрямів, як теорія різницевих схем, теорія опе- раторного інтерполювання, розроблення й обґрунтування ме- тодів без насичення точності розв’язування диференціальних рівнянь з необмеженими операторними коефіцієнтами. Володимир Леонідович уперше дослідив новий клас різни- цевих схем, які одержали назву «різницеві схеми з точними та явними спектрами». Ним побудовано завершену теорію точних і усічених різницевих схем для векторних систем звичайних диференціальних рівнянь другого і вищих порядків, диферен- ціальних рівнянь з виродженням і в необмежених областях. Значним здобутком стало дослідження різницевих схем для ди- ференціальних рівнянь у частинних похідних з узагальненими розв’язками з класів Соболєва—Слободецького, швидкість збіж- ності яких узгоджена з гладкістю розв’язку вихідної диференці- альної задачі. Для задач операторного інтерполювання в гільбер- товому просторі доведено теореми про необхідні й достатні умо- ви розв’язності, про опис усієї множини інтерполянтів і таких, що зберігають поліном. В.Л. Макаров з учнями розробив новий метод наближення розв’язків задач Коші для диференціальних рівнянь першого і другого порядків з необмеженим оператор- ним коефіцієнтом у гільбертовому та банаховому просторах. Доробок Володимира Леонідовича становлять понад 370 наукових праць, серед яких 13 монографій, 8 підручників і на- вчальних посібників. Він підготував 15 докторів та 48 канди- датів наук. В.Л. Макаров — член бюро Відділення математики НАН України, співголова Міжнародного координаційного ко- мітету з обчислювальної математики при МААН, голова Ради з обчислювальної математики при Відділенні математики НАН України.

Повний текст (PDF)  

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT 1 AS expression FROM {variable} variable WHERE ( (name = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_condition_placeholder_0] => cron_last ) in variable_set() (line 1240 of /home/visnyk-nanu/www/includes/bootstrap.inc).

Additional

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT s.lid, t.translation, s.version FROM {locales_source} s LEFT JOIN {locales_target} t ON s.lid = t.lid AND t.language = :language WHERE s.source = :source AND s.context = :context AND s.textgroup = 'default'; Array ( [:language] => uk [:source] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:context] => ) in locale() (line 720 of /home/visnyk-nanu/www/modules/locale/locale.module).


Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 72747689059ead2f320ae03.04681314 ) in lock_release_all() (line 269 of /home/visnyk-nanu/www/includes/lock.inc).