60-річчя члена-кореспондента НАН України В.В. ПАВЛІЩУКА

Відомий учений у галузі фізико-неорганічної хімії доктор хі- мічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Ві- талій Валентинович Павліщук народився 24 липня 1956 р. у Києві. У 1978 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. З цього ж року працює в Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, де пройшов шлях від аспіранта до завідувача наукової лабораторії, заступника директора Інституту з наукової роботи. Наукові праці В.В. Павліщука охоплюють широке коло важ- ливих фундаментальних проблем теорії будови координацій- них сполук, молекулярного магнетизму і магнетизму нанороз- мірних об’єктів, кінетики і механізмів неорганічних реакцій та ін. Ним знайдено основоположні закономірності зв’язку фізико-хімічних властивостей комплексів перехідних металів з тіа- та азалігандами з електронною будовою таких сполук, вста- новлено механізм та особливості перебігу реакцій заміщення іонів металів, утворення редокс-ізомерів комплексних сполук. Результати цих досліджень стали вагомим внеском у вирішення проблеми моделювання активних центрів ензимів. В.В. Павлі- щуком закладено основи нового наукового напряму — фізич- ної хімії поліядерних комплексів перехідних металів та метал- радикальних координаційних сполук. Розроблено принципово нові підходи до створення поліядерних систем, виявлено осно- вні фактори, що визначають тип і енергію обмінних (магнітних) взаємодій між парамагнітними частинками, встановлено залеж- ність люмінесцентних властивостей комплексних сполук лан- таноїдів від їх хімічної та електронної будови. Вперше показано можливість утворення гетерометалічних оксидних наночасти- нок при розкладі поліядерних сполук, що відкриває нові шляхи до одержання нанорозмірних оксидів контрольованого складу і розміру різного функціонального призначення. В.В. Павліщук — автор монографії та понад 200 наукових праць. Серед його учнів доктор і 6 кандидатів наук. В.В. Павлі- щук — лауреат Державної премії України в галузі науки і техні- ки, премій ім. Л.В. Писаржевського та ім. О.І. Бродського НАН України

Повний текст (PDF)