75-річчя члена -кореспондента НАН України В . Ф. ЄВДОКИМОВА

13 липня 2016 року виповнюється75 років Віктору Федоро- вичу Євдокимову — відомому українському вченому і органі- затору науки, засновнику наукової школи з розрядно-ма те ма- тичного моделювання, фундатору нового наукового напряму, по в’язаного зі створенням паралельних проблемно-орі єн то ва- них методів розрядно-аналогового моделювання об’єктів різ- ної фізичної природи. Закінчивши в 1963 р. Харківський політехнічний інститут і попрацювавши в ньому деякий час, В.Ф. Євдокимов у 1965 р. вступив до аспірантури Інституту кібернетики АН України і в 1968 р. захистив кандидатську дисертацію. У цей період наукові інтереси Віктора Федоровича були пов’язані з розро- бленням математичних моделей динамічних об’єктів на основі трансцендентних передавальних функцій і диференціальних рівнянь у частинних похідних. З 1971 р. В.Ф. Євдокимов пра- цює в Інституті електродинаміки АН України, де в 1979 р. захи- щає докторську дисертацію. Його подальша трудова діяльність пов’язана з Інститутом проблем моделювання в енергетиці АН України: з 1979 р. він завідує відділом, з 1986 р. працює за- ступником директора, а в 1988 р. стає директором Інституту. З 2015 р. В.Ф. Євдокимов — почесний директор Інституту про- блем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. Відомий фахівець у галузі комп’ютерного моделювання за- дач енергетики, транспорту, спеціальних енергоємних проце- сів і систем, В.Ф. Євдокимов зробив значний внесок у теорію і практику комп’ютерного моделювання широкого класу енер- гетичних систем з розподіленими параметрами, електронного синтезу зображень, ідентифікації динамічних об’єктів, цифро- вої обробки гідроакустичної інформації, у вирішення завдань інформатизації наукових досліджень в енергетиці. Спільно з Г.Є. Пуховим він розробив теорію розрядно-аналогового мо- делювання. Під його керівництвом і за безпосередньої участі побудовано ряд моделюючих та інформаційних систем, які одержали застосування в Україні і за її межами. Він — автор більш ніж 300 наукових публікацій, зокрема 4 монографій. Се- ред його учнів 8 докторів і понад 20 кандидатів наук.

Повний текст (PDF)