80-річчя академіка НАН України В.М. ШЕСТОПАЛОВА

Відомий вчений у галузі гідрогеології, екогеології, інженер- ної геології та радіоекології, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, академік НАН України Вячеслав Михайлович Шестопалов народився 18 липня 1936 р. у Дніпропетровську. У 1959 р. закінчив геологічний факультет Київського держуні- верситету. З 1967 по 1970 р. навчався в аспірантурі Інституту геологічних наук НАН України. Після захисту кандидатської дисертації продовжив наукову діяльність у цьому Інституті. Нині В.М. Шестопалов — заступник директора з наукової ро- боти і керівник Відділення гідрогеології та інженерної геоло- гії ІГН НАН України; директор Науково-інженерного центру радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень при Президії НАН України. У 2004—2015 рр. був академіком-секретарем Відділення наук про Землю НАН України. Основними результатами фундаментальних досліджень ака- деміка В.М. Шестопалова є: розроблення теоретичних засад та методологічних принципів дослідження закономірностей водообміну в гідрогеологічних структурах України; вивчення процесів формування якісних та кількісних характеристик під- земних вод України під впливом природних і техногенних фак- торів; виявлення та оцінка ролі швидких шляхів фільтрації та міграції у формуванні підземних вод; вивчення закономірнос- тей формування різних типів мінеральних вод, їх класифіка- ційних відмінностей. Практична діяльність В.М. Шестопалова спрямована на обґрунтування можливості використання під- земних вод для водопостачання населення, створення систем захисту водних ресурсів від радіонуклідного забруднення, роз- роблення екологічних принципів ізоляції радіоактивних відхо- дів у надрах, вивчення мінеральних вод України та ін. Науковий доробок Вячеслава Михайловича становить понад 500 наукових праць, серед яких 32 монографії; він підготував 9 докторів та 25 кандидатів наук. В.М. Шестопалов — лауреат премії Ради Міністрів СРСР та Державної премії України в га- лузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордену «За заслуги» усіх трьох ступенів

Повний текст (PDF)