Вісник НАН України. 2016. № 8. С.59-68
https://doi.org/10.15407/visn2016.08.059

НЕБЕСНИЙ Віталій Борисович 
молодший науковий співробітник відділу дендрології та паркознавства Інституту еволюційної екології НАН України

ГРОДЗИНСЬКА Ганна Андріївна 
кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу мікології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

ГОНЧАР Ганна Юріївна 
молодший науковий співробітник відділу екологічного моніторингу Інституту еволюційної екології НАН України

ВИКОРИСТАННЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ МІСТА КИЄВА

Аннотація:
Для експрес-оцінки стану урбанізованих екосистем було застосовано спектрофотометричний метод дистанційного зондування, який ґрунтується на вимірюванні спектральних відбивних характеристик листків біоіндикаторного виду липи серцелистої (Tilia cordata Mill.). За результатами вимірювань розраховували індекс стресу (зворотний вегетаційний індекс), як найбільш інформативний показник, що характеризує ступінь пригнічення фотосинтезу і опосередковано визначає рівень антропогенного забруднення території. За індексом стресу із застосуванням кластерного аналізу виконано групування 36 локалітетів з 10 адміністративних районів м. Києва. Визначено чітку тенденцію зростання значень індексу стресу за градієнтом інтенсивності транспортних потоків. Метод рекомендовано для екологічного моніторингу якості довкілля і оперативної оцінки екологічних змін в урбоекосистемах.

Ключові слова: спектрофотометричний метод, Tilia сordata Mill., біоіндикація, індекс стресу, урбоекосистеми

Вирішення сучасних екологічних проблем, пов’язаних з гло- бальним зниженням якості атмосферного повітря, значним збільшенням рівня шкідливих викидів промислових об’єктів, зростанням транспортного навантаження, потребує проведен- ня постійного моніторингу якості довкілля. Рослини є надійними біоіндикаторами екологічного стану природних та міських екосистем. Високий ступінь впливу не- гативних факторів, притаманний урбанізованим територіям, призводить до ослаблення рослинних організмів, передчасного їх старіння, зниження продуктивності, ураження хворобами та шкідниками і, нарешті, до загибелі насаджень [1]. Урбанізовані території вирізняються своєрідністю екологіч- них умов і комплексом техногенних впливів, що спричинюють суттєву трансформацію довкілля

Повний текст (PDF)