Вісник НАН України. 2016. № 8. С. 27-39
https://doi.org/10.15407/visn2016.08.026

ГОЖИК Петро Феодосійович 
академік НАН України, директор Інституту геологічних наук НАН України, голова наукової ради цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Комплексний моніторинг, оцінка та прогнозування динаміки стану морського середовища та ресурсної бази Азово-Чорноморського басейну в умовах зростаючого антропогенного навантаження та кліматичних змін»

КОМПЛЕКСНИЙ МОНІТОРИНГ, ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ СТАНУ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РЕСУРСНОЇ БАЗИ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО БАСЕЙНУ В УМОВАХ ЗРОСТАЮЧОГО АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 7 липня 2016 року

Аннотація:
У доповіді підбито підсумки виконання у 2013–2015 рр. цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Комплексний моніторинг, оцінка та прогнозування динаміки стану морського середовища та ресурсної бази Азово-Чорноморського басейну в умовах зростаючого антропогенного навантаження та кліматичних змін». У рамках цієї програми зроблено значний внесок у пізнання глибинної будови Азовського і Чорного морів, виявлення закономірностей розподілу корисних копалин та удосконалення методів їх прогнозу, пошуку і раціонального освоєння.

Ключові слова: Азово-Чорноморський басейн, комплексний моніторинг, морське середовище, цільова комплексна програма.

У 2007 р. з метою вивчення ресурсних можливостей Азово- Чорноморського басейну в НАН України було започатковано цільову комплексну програму наукових досліджень НАН Укра- їни «Комплексні біоресурсні, гідрофізичні і геолого-геофізичні дослідження морського середовища, перспективних нафтогазо- вих структур та картування розподілу газогідратів в акваторії Чорного та Азовського морів» на 2007—2009 рр., якою перед- бачалося поновлення регулярних морських експедиційних до- сліджень на науково-дослідному судні (НДС) «Професор Во- дяницький». Однак через тривалий ремонт це стало можливим лише в 2010 р. [1, 2] вже в рамках нової програми «Комплексна оцінка стану і прогнозування динаміки морського середовища та ресурсів Азово-Чорноморського басейну» на 2010—2012 рр. Після більш ніж 15-річної перерви вдалося відновити міждисциплінар- ний комплексний моніторинг стану водного і геологічного середовища, біоти акваторії укра- їнської економічної зони Чорного моря з ви- користанням сучасних технологій суднових вимірювань, супутникової інформації та спе- ціалізованих баз даних. На НДС «Професор Водяницький» було встановлено і апробовано сучасний морський геолого-геофізичний апа- ра турно-алгоритмічний комплекс, призначе- ний для вивчення геологічної будови і пошуку вуглеводнів на акваторіях [3]. Відповідно до схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 545-р Концепції проекту Закону України «Про морську політику України», проблему вивчення морських акваторій, якою опікува- лася НАН України, було визнано загально- державною, а дослідження, що виконувалися в Академії, разом з іншими відомчими про- грамами морського профілю мали б трансфор- муватися в Національну (загальнодержавну) програму досліджень та використання ресур- сів Азово-Чорноморського басейну та інших районів Світового океану на 2009—2034 роки. На жаль, очікуваного об’єднання і трансфор- мування так і не відбулося. У період з 2013 по 2015 р. ці дослідження було продовжено за новою цільовою комплексною програмою «Комплексний моніторинг, оцінка та прогнозування динаміки стану морського середо- вища та ресурсної бази Азово-Чорноморського басейну в умовах зростаючого антропогенного навантаження та кліматичних змін», підсумки виконання якої наведено нижче.

Повний текст (PDF)