Вісник НАН України. 2015. № 6. С. 61–67.
https://doi.org/10.15407/visn2015.06.061

БАВОЛ Андрій Васильович –
кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу генетичної інженерії
Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

РОЗРОБКА БІОТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ РОСЛИН ПШЕНИЦІ,
СТІЙКИХ ДО СТРЕСОВИХ ЧИННИКІВ

За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 березня 2015 року

У процесі досліджень експериментально обґрунтовано можливість отримання методом клітинної селекції рослин м’якої пшениці, стійких до комплексу стресових чинників, зокрема метаболітів збудника офіобольозної кореневої гнилі та модельованого водного дефіциту. Виявлено особливості мінливості геному пшениці за дії стресових чинників, що дозволяє з більшою ефективністю використовувати технологію клітинної селекції, сомаклональну мінливість та інші біотехнологічні підходи для вирішення генетико-селекційних завдань щодо цієї культури.

Ключові слова: пшениця, клітинна селекція, офіобольозна коренева гниль, водний дефіцит, комплексна стійкість, мінливість геному.

Сучасні біотехнології – це потужний інноваційний інструмент і нова стадія розвитку науково обґрунтованої селекції сільськогосподарських культур. Досягнення останніх десятиліть у цій галузі зумовили появу нових методів селекційної роботи, що ґрунтуються на використанні клітинної селекції і спрямованої генно-інженерної модифікації рослин. Технології, основані на культивуванні клітин і тканин, істотно доповнюють та прискорюють процес створення нових високопродуктивних сортів, зокрема м’якої пшениці – найважливішої продовольчої культури України.

Одним із найперспективніших напрямів сучасної біотехнології, який уже широко застосовують на практиці, є клітинна селекція, як метод створення нових форм рослин шляхом виділення мутантних клітин і сомаклональних варіацій за селективних умов in vitro [1, 2]. Експериментально доведено, що стійкі до стресових чинників генотипи можна добирати в культурі in vitro і залучати їх до селекційного процесу [3–6]. Проте на сьогодні біотехнологічні підходи отримання рослин пшениці, стійких до абіотичних і біотичних стресових чинників, розроблено ще недостатньо. У багатьох країнах світу застосування цих технологій стає невід’ємною частиною селекційного процесу, однак в Україні їх розроблення та впровадження тільки започатковується, що зумовлює актуальність і практичну значущість пропонованих досліджень. Отже, метою нашої роботи було розроблення ефективної біотехнології отримання рослин пшениці, стійких до стресових чинників довкілля. Повний текст (PDF).