Вісник НАН України. 2015. № 10. С. 102.

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. БЄЛЯКОВА

Відомий учений у галузі мембранних і сорбційних матеріалів та процесів доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Володимир Миколайович Бєляков народився 21 жовтня 1945 р. У 1968 р. закінчив Ленінградський державний університет, у 1974 р. – аспірантуру Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР. З 1979 р. працює в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, з 1993 р. – завідувач відділу.

Наукова діяльність В.М. Бєлякова спрямована на створення матеріалів і технологій, орієнтованих на ресурсозаощадження, зменшення техногенного впливу на довкілля, раціональне господарювання. Він – провідний фахівець з проблем синтезу неорганічних іонообмінних, мембранних, каталітичних матеріалів для процесів вилучення, розділення й концентрування широкого кола речовин. До сфери його інтересів входить також розроблення високотехнологічних способів електрохімічного стимулювання в процесах виділення токсичних іонних домішок із технологічних розчинів та стічних вод. Заснованій ним науковій школі належить світовий пріоритет у розвитку гібридних мембранно-сорбційних процесів глибокого очищення водних розчинів, отримання якісної питної води. Серед створених в останні роки функціональних неорганічних матеріалів найбільш актуальними є протонпровідні мембрани для паливних елементів і виділення водню з газових сумішей; іонпровідні мембрани для іон-селективних електродів та вилучення іонів з рідких середовищ; мембранні каталізатори для низькотемпературного окиснення метану до метанолу.

В.М. Бєляков – автор більш ніж 450 наукових праць, у тому числі 170 статей у вітчизняних і зарубіжних журналах, 82 патентів України, ЄС, США, Іспанії, Португалії, ПАР. Він виконував дослідження в рамках міжнародних програм NATO, INTAS, INCO, STCU, Фонду розвитку наукових досліджень Африки, Державного фонду фундаментальних досліджень, Міністерства освіти і науки України, а також Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» і комплексних програм наукових досліджень НАН України.