Вісник НАН України. 2014. № 7. С. 83.

80-річчя академіка НАН України В.В. СКОРОХОДА 

Видатний український учений-матеріалознавець, доктор технічних наук (1969), професор (1978), академік НАН України (1990), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1987), заслужений діяч науки і техніки України (1995) Валерій Володимирович Скороход народився 28 липня 1934 р. у м. Нікополі Дніпропетровської області. У 1956 р. закiнчив Київський полiтехнічний iнститут. Відтоді працює в Iнститутi проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України; з 1966 р. – завідувач вiддiлу, з 2002 р. – директор Інституту.

Наукові дослідження В.В. Скорохода присвячені проблемам матеріалознавства, фізики твердого тіла і розроблення нових матеріалів. Він створив теорію деформування гетерогенних та пористих тіл, яка ґрунтується на уявленні про середньоквадратичні напруги та швидкості деформування; запропонував моделі, що описують залежність фізичних властивостей (провідність, модулі пружності) гетерогенних тіл від структурних факторів.

Валерій Володимирович заснував новий науковий напрям – вивчення спікання як структуроутворювального процесу. У його роботах теоретично й експериментально доведено провідну роль дислокаційних і зернограничних процесів активованого спікання, дифузійного сплавлення металічних порошків, а також високотемпературної. пластичності та надпластичності спечених дрібнокристалічних матеріалів. На основі цих досліджень сформульовано технологічні принципи керування структурою і механічними властивостями спечених матеріалів, що стали підґрунтям для розроблення нового класу композиційних матеріалів із дрібнокристалічною структурою.

За ініціативою В.В. Скорохода у НАН України було запроваджено цільові комплексні програми наукових досліджень «Наноструктурні системи, наноматеріали, нанотехнології» та «Фундаментальні проблеми водневої енергетики». Він є голоним редактором міжнародного науково-технічного журналу «Порошкова металургія».