Вісник НАН України. 2014. №2. С. 15–21.

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
25 грудня 2013 року

Науково-технологічний комплекс як ефективна форма організації наукових досліджень (досвід роботи НТК «Інститут монокристалів» НАН України) (доповідач — академік НАН України В.П. Семиноженко)

Нові напрями морських біотехнологій (доповідач — доктор біологічних наук В.І. Рябушко)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України В.Ф. Мачулін)

Кадрові та поточні питання

Перед початком засідання академік НАН України Б.Є. Патон вручив урядові та державні нагороди групі провідних працівників Національної академії наук України.

Далі члени Президії HAH України та запрошені заслухали й обговорили наукову доповідь голови Ради директорів НТК «Інститут монокристалів» НАН України академіка НАН України Володимира Петровича Семиноженка на тему «Науково-технологічний комплекс як ефективна форма організації наукових досліджень», присвячену десятирічному досвіду роботи НТК «Інститут монокристалів». Одним з основних завдань НТК «Інститут монокристалів» НАН України було створення належних умов для поєднання наукових досліджень з ефективним впровадженням отриманих результатів. Відповідно до основних напрямів наукової діяльності, роботу установи у 2003–2012 рр. було спрямовано на розвиток фундаментальних і прикладних досліджень процесів росту кристалів і наносистем; кристалічних середовищ з функціонально важливими властивостями; фізичних явищ в оптичних монокристалах; нелінійних явищ і транспорту, структуроутворень у конденсованих станах речовин; сцинтиляційних та люмінесцентних середовищ; взаємодії випромінювання з речовиною; супрамолекулярних і нанорозмірних систем та їх компонентів; люмінофорів і барвників; функціональних матеріалів та їх компонентів; мікро-, нано- та оптоелектронних структур для створення інтегральних схем, мікроелектронних приладів спеціального призначення, імуноферментних тест-систем, молекулярно-генетичних методів дослідження.

Одержано низку нових фундаментальних наукових та науково-технічних результатів. Зокрема, розроблено принципи керування структурно-фазовим станом висококонцентрованих лазерних керамік алюмоітрієвого гранату Y3Al5O12:Nd (1–4 ат.%), які формуються в умовах дифузійно-лімітованих фазових перетворень оксидних нанопорошків із неспіврозмірних нано- і субмікронних частинок. Особлива геометрія частинок сприяє пришвидшенню кінетики їх реакційної взаємодії та формуванню монофази гранату за знижених температур (1200–1500°С). Оптичні характеристики та ефективність лазерної генерації таких керамік не поступаються характеристикам монокристалів аналогічного складу. Повний текст