Вісник НАН України. 2014. №1. С. 102–106

САВЕЛЬЄВ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ- доктор хімічних наук, професор; заступник директора 
Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України

ТОЛСТОВ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ- кандидат хімічних наук; старший науковий співробітник
Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України

CУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОЛІМЕРНОЇ ХІМІЇ
ХІІІ Українська конференція з високомолекулярних сполук (ВМС-2013)

7–10 жовтня 2013 р. в Києві в Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України відбулася ХІІІ Українська конференція з високомолекулярних сполук ВМС-2013. Організаторами заходу виступили Національна академія наук України, Українське хімічне товариство ім. Д.І. Менделєєва, Наукова рада НАН України з проблеми «Хімія і модифікація полімерів» та Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України. У роботі Конференції взяли участь близько 200 науковців із 15 академічних інститутів та 28 вищих навчальних закладів України, Росії, Білорусі, Казахстану, Узбекистану та Румунії. Коло питань, розглянутих на Конференції, охоплює різні напрями сучасної науки про полімери, серед яких – синтез і модифікація полімерів, фізика і фізикохімія полімерів, розчини та розплави полімерів, полімерні суміші та композити, полімери в охороні навколишнього середовища, полімери медичного призначення, наноматеріали, мембранні матеріали, технологія полімерних матеріалів тощо.

З 7 по 10 жовтня 2013 р. в Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України проходила ХІІІ Українська конференція з високомолекулярних сполук ВМС-2013, організована Національною академією наук України, Українським хімічним товариством ім. Д.І. Менделєєва, Науковою радою НАН України з проблеми «Хімія і модифікація полімерів» та Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України. Мета заходу – обговорення основних сучасних тенденцій у галузі хімії, фізикохімії, фізики й технології полімерів і полімерних матеріалів, підбиття підсумків за результатами наукових досліджень останніх років, здобутими як українськими вченими, так і їхніми колегами з близького й далекого зарубіжжя. На Конференції працювали дві секції: «Хімія, технологія і застосування полімерів» та «Фізика і фізикохімія полімерів», у роботі яких взяли участь близько 200 науковців, у тому числі 1 академік і 2 члени-кореспонденти НАН України, 1 член-кореспондент РАН, понад 30 докторів і 100 кандидатів наук, а також аспіранти й студенти з 15 академічних інститутів та 28 вищих навчальних закладів України, Росії, Білорусі, Казахстану, Узбекистану та Румунії. Під час заходу провідні вчені в галузі високомолекулярних сполук та наукова молодь представили більш ніж 230 доповідей, з яких 7 пленарних, 42 секційні усні доповіді, решта – стендові презентації.

У вступному слові заступник голови організаційного комітету проф. Ю.В. Савельєв основну увагу приділив сучасному стану і тенденціям розвитку науки про полімери у світі. Він підкреслив важливе значення полімерів для сталого розвитку суспільства, передусім в умовах глобального дефіциту енергоносіїв і природної невідновлюваної сировини, наголосив на поступовому збільшенні використання альтернативних джерел енергії та біосировини в усіх галузях виробництва. Було також зазначено, що зменшення впливу на біосферу виробничих факторів хімічної, в тому числі полімерної, промисловості має відбуватися не лише завдяки усуненню шкідливих наслідків недосконалих хімічних технологій, а й шляхом створення екологічно безпечних матеріалів і технологій їх виробництва, що виключають дію небезпечних виробничих факторів на довкілля. Цей напрям розвитку науки має назву «зеленої хімії» і є основою нової філософії сучасних дослідників. Великий інтерес учасників Конференції викликала лекція чл.-кор. РАН Д.Ф. Гришина (Нижній Новгород) «New catalytic systems for controlled synthesis of functional polymers based on vinyl monomers», в якій обговорювалися шляхи створення нових типів каталітичних систем на основі комплексів перехідних металів та їх застосування для контрольованої полімеризації вінілових мономерів з отриманням полімерів попередньо заданої будови. Повний текст