Академічна філософія як наука і мистецтво

Автор(и)

  • Назіп Віленович Хамітов член-кореспондент НАН України, провідний науковий співробітник відділу філософської антропології Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України https://orcid.org/0000-0001-8193-9383

DOI:

https://doi.org/10.15407/visn2022.04.059

Ключові слова:

філософія, академічна філософія, академізм, наука, мистецтво, концепт, концепція, концептуальність, метаантропологія, метаантропологічний потенціалізм, персоналізм, теоретична філософія, есеїстична філософія, філософська публіцистика, філософське мистецтво

Анотація

У статті обстоюється ідея, що академічна філософія є одночасно і наукою, і мистецтвом. Саме це дозволяє їй бути не просто інтерпретацією досягнень видатних мислителів минулого, а й творчістю, яка відповідає на виклики сьогодення й духовно розв’язує актуальні і вічні суперечності буття людини і світу. Автор доводить, що академічна філософія може проявлятися в теоретичній, есеїстичній, публіцистичній формах, а також у формі філософського мистецтва. Академічна філософія у поліфонії виявів у культурі здатна актуалізувати концептуальну інноваційну думку в науковій спільноті, зокрема в Національній академії наук України, сприяти гуманістичній консолідації вчених і суспільства, що вкрай важливо для розвитку цивілізаційної суб’єктності нашої країни.

Посилання

Khamitov N. Filosofiya: bytiye, chelovek, mir (Philosophy: being, man, world). Kyiv: KNT, 2017.

[Хамитов Н. Философия: бытие, человек, мир. Изд. 4-е, испр. и доп. Киев: КНТ, 2017.]

Khamitov N.V. Filosofska antropolohiya: aktualni problemy. Vid teoretychnoho do praktychnoho povorotu (Philosophical anthropology: current issues. From theoretical to practical turn). Kyiv: KNT, 2019.

[Хамітов Н.В. Філософська антропологія: актуальні проблеми. Від теоретичного до практичного повороту. Вид. 3-тє, випр. і доп. Київ: КНТ, 2019.]

Pyrozhkov S., Khamitov N. Tsyvilizatsiyna subyektnist Ukrayiny: vid potentsiy do novoho svitohlyadu I buttya liudyny (Ukraine as a civilizational subject: from potencies to a new worldview and human existence). Kyiv: Naukova Dumka, 2020.

[Пирожков С.І., Хамітов Н.В. Цивілізаційна суб’єктність України: від потенцій до нового світогляду і буття людини. Київ: Наукова думка. 2020.]

Pyrozhkov S.I., Khamitov N.V. Civilization project of Ukraine: From ambitions to real opportunities. Visn. Nac. Acad. Nauk Ukr. 2016. (6): 45—52. https://doi.org/10.15407/visn2016.06.045

[Пирожков С.І., Хамітов Н.В. Цивілізаційний проект України: від амбіцій до реальних можливостей. Вісник НАН України. 2016. № 6. С. 45—52.]

Khamitov N.V. Samotnist u liudskomu butti. Dosvid metaantropolohiyi (Solitude in human existence. Experience of metaanthropology). Kyiv: KNT, 2017.

[Хамітов Н.В. Самотність у людському бутті. Досвід метаантропології. Вид. 2-ге, випр. і доп. Київ: КНТ, 2017.]

Khamitov N., Krylova S. Metaanthropology as a philosophy of moral education in conditions of multicultural world. In: Moral Education in Condition of Multicultural World. Jinju: Gyeongsang National University, 2011. P. 30—31.

Khamitov N. Self-relialization of personalitty as a goal of a civilizational project of Ukraine. In: Personality, Gender, Family: Challenges and Responses of Philosophical Anthropology, Psychoanalysis and Art Therapy (Approach of Philo-sophical Anthropology as Metaanthropology). Kyiv: Interservis, 2017. P. 7—27.

[Khamitov N. Self-relialization of personalitty as a goal of a civilizational project of Ukraine. У кн.: Особистість, Стать, Сім’я: виклики та відповіді філософської антропології, психоаналізу і арт-терапії (підхід філософської антропології як метаантропології. Київ: Інтерсервіс, 2017. С. 7—27.]

Khamitov N., Zhulai V., Krylova S. Socio-cultural components civilization advance of Ukraine: tolerance, dialogue, partnership. Scientific Notes of Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. 2017. (4): 240—256.

[Хамітов Н.В., Жулай В.Д., Крилова С.А. Соціокультурні складові цивілізаційного поступу України: толерант-ність, діалог, партнерство. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2017. № 4. С. 240—256.]

Khamitov N.V. Academic philosophical journalism as a worldview openness of education and science. In: Filosofski osnovy naukovykh doslidzhen (Philosophical Foundations of Scientific Research). Kyiv: Interservis, 2019. P. 203—209.

[Хамітов Н.В. Академічна філософська публіцистика як світоглядна відкритість освіти і науки. У кн.: Філо-софські основи наукових досліджень. Київ: Інтерсервіс, 2019. С. 203—209.]

Andrushchenko V., Khamitov N. Philosophical education and science as a catalyst for the civilization project of Ukraine. Vyshcha osvita Ukrainy (Higher education of Ukraine). 2017. (2): 5—17.

[Андрущенко В., Хамітов Н. Філософська освіта і наука як каталізатор цивілізаційного проекту України. Ви-ща освіта України. 2017. № 2. С. 5—17.]

Pyrozhkov S.I., Khamitov N.V. Is Ukraine a civilizational subject of history and modernity? Visn. Nac. Acad. Nauk Ukr. 2020. (7): 3—15. https://doi.org/10.15407/visn2020.07.003

[Пирожков С.І., Хамітов Н.В. Чи є Україна цивілізаційним суб’єктом історії та сучасності? Вісник НАН України. 2020. № 7. С. 3—15.]

Pyrozhkov S.I., Khamitov N.V. National stability for the sake of Ukraine's independence and development. Osvita i suspilstvo (Education and society). 2021. (7-8): 6—7.

[Пирожков С.І., Хамітов Н.В. Національна стійкість заради незалежності і розвитку України. Освіта і суспіль-ство. 2021. № 7-8. С. 6—7.]

Pyrozhkov S.I., Bozhok Ye.V., Khamitov N.V. National resilience of the country: Strategy and tactics of anticipation of hybrid threats. Visn. Nac. Acad. Nauk Ukr. 2021. (8): 74—82. https://doi.org/10.15407/visn2021.08.074

[Пирожков С.І., Божок Є.В., Хамітов Н.В. Національна стійкість (резильєнтність) країни: стратегія і тактика випередження гібридних загроз. Вісник НАН України. 2021. № 8. С. 74—82.]

Khamitov N.V. Iskusstvo kak razresheniye protivorechiy zhizni (Art as a resolution of the contradictions of life). Kyiv: KNT, 2020.

[Хамитов Н.В. Искусство как разрешение противоречий жизни. Изд. 4-е, испр. и доп. Киев: КНТ, 2020.]

Cassirer E. An Essay on Man. An Introduction to a Philosophy of Human Culture. London, 1945. P. 1—26.

[Кассирер Э. Опыт о человеке: введение в философию человеческой культуры. В кн.: Проблема человека в западной философии. Москва: Прогресс, 1988.]

Yolon P.F. Scientific theory and its peculiarities in the humanities. In: Lohika i humanitarni nauky (Logic and the hu-manities). Kyiv, 1971.

[Йолон П.Ф. Наукова теорія та її особливості в гуманітарних науках. У кн.: Логіка і гуманітарні науки. Київ, 1971.]

Ryzhko V.A. Neokontseptolohiya (Neoconceptology). Kyiv: Logos. 2016.

[Рижко В.А. Неоконцептологія. Київ: Логос, 2016.]

Deleuze G., Guattari F. Qu'est-ce que la philosophie? Les editions de minuit, 1991.

[Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? Москва, СПб.: Алетейя, 1998.]

Durand G. Les structures anthropologiques de l’imaginaire. Armand Colin, 2020.

[Дюран Ж. Антропологічні структури уявного. Київ: Києво-Могилянська академія, 2021.]

Khamitov N.V. Philosophical anthropology: world and domestic contexts. Visn. Nac. Acad. Nauk Ukr. 2021. (5): 81—94. https://doi.org/10.15407/visn2021.05.081

[Хамітов Н.В. Філософська антропологія: світовий та вітчизняний контексти. Вісник НАН України. 2021. № 5. С. 81—94.]

Khamitov N., Harmash L., Krylova S. Istoriya filosofiyi: problema lyudyny ta yiyi mezh. (History of philosophy: the problem of man and their limits). Kyiv, 2006.

[Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії: проблема людини та її меж. Вид. 2-ге, перероб. та доп. Київ: КНТ, 2006.]

Khamitov N.V. Aforizmy sily (Aphorisms of power). Kyiv: Aftar, 2010.

[Хамитов Н.В. Афоризмы силы. Киев: Афтар, 2010.]

Khamitov N.V. Aforizmy svobody (Aphorisms of freedom). Kyiv: Aftar, 2010.

[Хамитов Н.В. Афоризмы свободы. Киев: Афтар, 2010.]

Shynkaruk V. Faith, Hope, Love. Viche. 1994. (3): 145—150.

[Шинкарук В. Віра, Надія, Любов. Віче. 1994. № 3. С. 145—150.]

Khamitov N. The Philosophy of a Solitude. An Experience of Deep Insight into the Problem. The solitude of women and the solitude of men. Kyiv: Naukova Dumka, 1995.

[Хамитов Н. Философия одиночества Опыт вживания в проблему. Одиночество женское и мужское. Киев: Наукова думка, 1995.]

Tsyvilizatsiynyi vybir Ukrainy: paradyhma osmyslennya i stratehiya diyi (Civilizational choice of Ukraine: paradigm of comprehension and strategy of action). Kyiv, 2016.

[Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії: національна доповідь. Ред. кол.: С.І. Пи-рожков, О.М. Майборода, Ю.Ж. Шайгородський та ін. Київ: НАН України, 2016.]

Ukraina: shlyakh do konsolidatsiyi suspilstva (Ukraine: the way to the consolidation of society). Kyiv, 2017.

[Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь. Ред. кол.: С.І. Пирожков, Ю.П. Богуцький, Е.М Лібанова та ін. Київ: НАН України, 2017.]

Ukrainske suspilstvo: mihratsiynyi vymir (Ukrainian society: the migration dimension). Kyiv, 2018.

[Українське суспільство: міграційний вимір: національна доповідь. Київ, 2018.]

Yevroatlantychnyi vektor Ukrainy (Euro-Atlantic vector of Ukraine). Kyiv, 2019.

[Євроатлантичний вектор України: національна доповідь. Ред. кол.: С.І. Пирожков, І.О. Кресіна, А.І. Кудря-ченко та ін. Київ: НАН України, 2019.]

Ukraina yak tsivilizatsiynyi subyekt istoriyi ta suchasnosti (Ukraine as a civilizational subject of history and modernity). Kyiv: Nika-Tsentr, 2020.

[Україна як цивілізаційний суб’єкт історії та сучасності: національна доповідь. Ред. кол.: С.І. Пирожков, В.А. Смолій, Г.В. Боряк та ін. Київ: Ніка-Центр, 2020.]

Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs Group, 2004.

Tischner J. Filozofia dramatu. Kraków: Znak, 2006.

[Тішнер Ю. Філософія драми. Київ: Дух і літера. 2019.]

Fried D. Spolucheni Shtaty ta Tsentralna Yevropa v Amerykanskomu Stolitti (The United States and Central Europe in the American Century). Warsaw, 2019.

[Фрід Д. Сполучені Штати та Центральна Європа в Американському Столітті. Варшава. 2019.]

Harari Y. Sapiens. A Brief History of Humankind. London: Harvill Secker, 2014.

[Харарі Ю.Н. Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього. Харків: КСД. 2018.]

Sherr J. Hard Diplomacy and Soft Coercion: Russia’s Influence Abroad. Royal Institute of International Affairs, 2013.

[Шерр Д. Жесткая дипломатия и мягкое принуждение: российское влияние за рубежом. Київ: Заповіт, 2013.]

Shmidel F. Vlast’ (Power). Kyiv, 2019.

[Шмидель Ф. Власть. Киев: АРТХАСС. 2019.]

Kremen V.H. Filosofiya liudynotsentryzmu v stratehiiakh osvitnyoho prostoru (Philosophy of anthropocentrism in the strategies of educational space). Kyiv, 2009.

[Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору. Київ: Педагогічна думка. 2009.]

Kulchytskyi O. Osnovy filosofiyi i filosofichnykh nauk (Fundamentals of philosophy and philosophical sciences). Munich, Lviv, 1995.

[Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. Мюнхен, Львів, 1995.]

Tabachkovskyi V. Ukrainian personalism of Volodymyr Shynkaruk. In: Shynkaruk V.I. Vybrani tvory (Selected works). Kyiv, 2004. Vol. 3. Part 1. P. 5—55.

[Табачковський В. Український персоналізм Володимира Шинкарука. У кн.: Шинкарук В.І. Вибрані твори: у 3 т. Київ: Український центр духовної культури, 2004. Т. 3. Ч. I. С. 5—55.]

Khamitov N.V., Krylova S.A. Philosophical journalism as a courage to open up to others: relevance for modern edu-cation and science. Vyshcha osvita Ukrainy (Higher education of Ukraine). 2019. (1): 12—21.

[Хамітов Н.В., Крилова С.А. Філософська публіцистика як мужність відкритися Іншому: актуальність для су-часної освіти і науки. Вища освіта України. 2019. № 1. С. 12—21.]

Smolij V., Yas’ O. Suspilni idealy ta uyavni proektsiyi Ukrainskoho maybutnyoho u reprezentatsiyi “diyuchykh” hener-atsiy itelektualiv XX — pochatku XXI st. (Social ideals and imaginary projections of the Ukrainian future in the repre-sentation of "current" generations of intellectuals of the XX — early XXI century). Kyiv, 2019.

[Смолій В., Ясь О. Суспільні ідеали та уявні проекції українського майбутнього у репрезентації «діючих» ге-нерацій інтелектуалів ХХ — початку ХХІ ст. Київ: Ін-т історії України НАН України, 2019.]

Pyrozhkov S.I., Khamitov N.V. Ukraine: from artificial and real confrontation to consolidation. Dzerkalo tyzhnya. July 22, 2017.

[Пирожков С.І., Хамітов Н.В. Україна: від штучної та реальної конфронтації до консолідації. Дзеркало тижня. 22 липня 2017. № 28. С. 4.]

Svitla V. Kino i telebachennya: art-terapiya dushi, zacharovanoyi ekranom. Vstup do ekrannoyi metaantropolohiyi. (Cin-ema and television: art therapy of the soul enchanted by the screen. Introduction to screen metaanthropology). Kyiv: KNT, 2019.

[Світла В. Кіно і телебачення: арт-терапія душі, зачарованої екраном. Вступ до екранної метаантропології. Київ: КНТ, 2019.]

Khamitov N., Krylova S. Filosofskyi slovnyk. Lyudyna i svit (Philosophical dictionary. Man and world). Kyiv: KNT, 2018.

[Хамітов Н., Крилова С. Філософський словник. Людина і світ. Вид. 2-ге, випр. і доп. Київ: КНТ, 2018.]

Khamitov N.V. Filosofsko-antropologicheskie esse (Philosophical-antropological essays). Kyiv: KNT, 2018.

[Хамитов Н.В. Философско-антропологические эссе. Киев: КНТ, 2018.]

Downloads

Опубліковано

2022-04-27

Як цитувати

Хамітов, Н. В. (2022). Академічна філософія як наука і мистецтво. Visnik Nacional Noi Academii Nauk Ukrai Ni, (4), 59–73. https://doi.org/10.15407/visn2022.04.059