Кордони та пограниччя в дискурсивному просторі соціогуманітаристики: теоретичні проєкції

Автор(и)

  • Ярослава Володимирівна Верменич член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історичної регіоналістики Інституту історії України НАН України https://orcid.org/0000-0002-4445-9492

DOI:

https://doi.org/10.15407/visn2021.07.055

Ключові слова:

кордон, порубіжжя, фронтир, теорії кордонів та погранич, історична лімологія, територіальна ідентичність

Анотація

У статті запропоновано міждисциплінарний вимір осмислення теоретичних проблем дослідження кордонів та погранич у соціогуманітарному просторі. Показано, що застосування геополітичних, геоекономічних, геокультурних та геоінформаційних методологічних підходів зумовлює можливість репрезентації феномена кордонів та погранич у вигляді соціального і політичного конструкту, що детермінує навколишній простір, перетворюючи його на ареал комунікацій і взаємовпливів. Доведено, що кордони не лише розмежовують простір держав, а й визначають межі ідентичностей — як реально існуючих територіальних, так і постійно конструйованих символічних, формують культурно-цивілізаційний код народу. Репрезентовано авторське бачення необхідності концептуалізації історичної лімології як міждисциплінарного наукового напряму, орієнтованого на вивчення процесів самоідентифікації людини з конкретним територіальним простором на основі всієї сукупності взаємодій у міждержавних, міжетнічних та міжконфесійних координатах. Наголошено, що національні інтереси і цілі безпеки будь-якої держави потребують максимального врахування чинника порубіжності у відтворенні об’єктивної картини її минулого розвитку та моніторингу й аналітики тенденцій і викликів сучасної регіональної та етнонаціональної політики.

Посилання

Maruniak Eu.O. Spatial development of Ukraine in global vision. Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr. 2020. (4): 73–83. DOI: https://doi.org/10.15407/visn2020.04.073

[Маруняк Є. Просторовий розвиток України в глобальній візії. Вісник НАН України. 2020. № 4. С. 73–83.]

Horbulin V.P. National security as a priority of modern state building. Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr. 2017. (1): 25–29. (in Ukrainian).

[Горбулін В.П. Національна безпека як пріоритет сучасного державотворення. Вісник НАН України. 2017. № 1. С. 25–29.]

Kozellek R. Chasovi plasty. Doslidzhennja z teorii istorii. Kyiv: Duh i Litera, 2006. (in Ukrainian).

[Козеллек Р. Часові пласти. Дослідження з теорії історії. Київ: Дух і Літера, 2006.]

Betlij O. Istoryk na pozovah iz prostorom, abo chy mozhlyva synhronizovana istorija? Ukrainskij gumanitarnyj ogljad. 2012. (16-17): 132-151. (in Ukrainian).

[Бетлій О. Історик на позовах із простором, або чи можлива синхронізована історія? Український гуманітар-ний огляд. 2012. Вип. 16–17. С. 132–151.]

Vzhosek V. Istoriya — Kultura — Metafora. Postannya neklasychnoi istiriografii. Pro istorychne myslennya. Kyiv: Nika-Tsentr, 2012. (in Ukrainian).

[Вжосек В. Історія — Культура –—Метафора. Постання некласичної історіографії. Про історичне мислення. Київ: Ніка-Центр, 2012.]

Dmitrieva S.I. Limologija: uchebnoe posobie. Voronezh, 2008. (in Russian).

[Дмитриева С.И. Лимология: учебное пособие. Воронеж: Издательство ВГУ, 2008.]

Ptolemej K. Rukovodstvo po geografii. In: Antichnaja geografija. Moskva: Geografgiz, 1953. (in Russian).

[Птолемей К. Руководство по географии. В кн.: Античная география. Москва: Географгиз, 1953.]

Chornovol I. Serednjovichni frontyry ta moderni kordony. Krytyka. 2006. 10(10): 9-12. (in Ukrainian).

[Чорновол І. Середньовічні фронтири та модерні кордони. Критика. 2006. Т. 10, № 10. C. 9-12.]

Pashchenko V.M. Zemleznannja. Metodologija pryrodnycho-geografichnyh nauk. Kyiv, 2000. (in Ukrainian).

[Пащенко В.М. Землезнання. Методологія природничо-географічних наук. Київ, 2000.]

Gegel G.V.F. Nauka logiki. V. 1. Moskva, 1970. (in Russian).

[Гегель Г.В.Ф. Наука логики. В 3 т. Т.1. Москва: Мысль, 1970.]

Osterhammel Ju. Transformatsija mira: istorija ХІХ veka. Ab Imperio. 2011. (3): 77-137. (in Russian).

[Остерхаммель Ю. Трансформация мира: история ХІХ века. Ab Imperio. 2011. № 3. C. 77–137.]

Ritter K. On Spatial Relations on Earth’s Surface and Their Impact upon the Course of Historical Development of Mankind. Polis. 2005. (2): 102–114. (in Russian). DOI: https://doi.org/10.17976/jpps/2005.02.10

[Риттер К. О пространственных отношениях на поверхности земного шара и их влиянии на ход историче-ского развития человечества. Полис. 2005. № 2. С. 102–114.]

Haushoffer K. O geopolitike. Raboty raznyh let. Moskva: Mysl, 2001. (in Russian).

[Хаусхофер К. О геополитике. Работы разных лет. Москва: Мысль, 2001.]

Ancel J. Geographie des frontiers. Paris, 1938.

Zimmel G. Izbrannoe. Sozertsanie zhizni. Moskva, 2017. (in Russian).

[Зиммель Г. Избранное. Созерцание жизни. Москва: Центр гуманитарных инициатив, 2017.]

Rudnytskij S. Ukrainska sprava zi stanovyshcha politychnoj geografii. Berlin, 1923. (in Ukrainian).

[Рудницький С. Українська справа зі становища політичної географії. Берлін, 1923.]

Semenov-Tjan-Shanskij V.P. Rajon i strana. Moskva-Leningrad, 1928. (in Russian).

[Семенов-Тян-Шанский В.П. Район и страна. Москва–Ленинград, 1928.]

Berger P.L., Luckmann T. The social construction of reality. A treatise in the sociology of knowledge. New York, 1966.

Beck U. Power in the Global Age. A new global political economy. Cambridge, 2007.

Herzfeld M. Antropologia. Praktykowanie teoriі w kulturze i społeczeństwie. Kraków, 2004.

Vermenych Ja.V. Terytorialna identychnist ukrainskogo pogranychcha: istorychni vytoky ta geopolitychni vplyvy. Kyiv, 2019. (in Ukrainian).

[Верменич Я.В. Територіальна ідентичність українського пограниччя: історичні витоки та геополітичні впливи. Київ, 2019.]

Kravchenko V. Harkov/Harkiv: stolytsa pogranichya. Vilnius: EGU, 2010. (in Russian).

[Кравченко В. Харьков/Харків: столица пограничья. Вильнюс: ЕГУ, 2010.]

Gadamer H.G. Aktualnost prekrasnogo. Moskva, 2001. (in Russian).

[Гадамер Х.Г. Актуальность прекрасного. Москва: Искусство, 1991.]

Pinheiro J. Transborder Cooperation and Identities in Galicia and Northern Portugal. Geopolitics. 2009. 14(1): 79–107. DOI: https://doi.org/10.1080/14650040802578674

Veber M. Izbrannye proizvedenija. Moskva: Progress, 1990. (in Russian).

[Вебер М. Избранные произведения. Москва: Прогресс, 1990.]

Bovua D. Spory istorikov Frantsii, Rossii i Polshi vokrug Ukrainy-Rusi. Crossroads (Perekrestki). 2004. (1-2): 67–87. (in Russian).

[Бовуа Д. Споры историков Франции, России и Польши вокруг Украины-Руси. Перекрестки. Журнал исследо-ваний восточноевропейского пограничья. 2004. № 2. C. 67–87.]

Downloads

Опубліковано

2021-07-16

Як цитувати

Верменич, Я. В. (2021). Кордони та пограниччя в дискурсивному просторі соціогуманітаристики: теоретичні проєкції. Visnik Nacional Noi Academii Nauk Ukrai Ni, (7), 55–70. https://doi.org/10.15407/visn2021.07.055